خدمات پزشکی و بهداشتی

پناهجویان حق  به خدمات بهداشتی و  پزشکی اولیه به موجب  قانون پناهندگی دارند. در عمل، دسترسی به مراقبت های بهداشتی می تواند پیچیده باشد.  مراقبت های بهداشتی ثانویه محدود هستند  و از طرف DRC بر پای هر مورد خاص  پشتیبانی می شود. اطلاعات بیشتر در زیر.

*** مهم است  توجه کنید که تقسیم بین مراقبت های پزشکی و بهداشتی اولیه و ثانویه در بوسنی و هرزگوین کاملا متفاوت است از بسیاری از کشورهای دیگر. در بوسنی و هرزگوین خدمات بهداشتی ارائه شده در یک رده از موسسه به نام “Dom zdravlja” به طور کلی به عنوان خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه و خدمات درمانی در بیمارستان در نظر گرفته می شوند که به طور کلی خدمات بهداشتی ثانویه یا ثالثه را در نظر می گیرند. همینطور، تعدادی از خدماتی که ممکن است در جاهای دیگر به عنوان مراقبت های بهداشتی اولیه در نظر گرفته شوند، اما در بوسنی و هرزگوین  به عنوان مراقبت های بهداشتی ثانویه  قرار بگیرد؛ تولد کودک نمونه ای از این امر است.


مراقبت پزشکی و بهداشتی در مراکز پذیرش

دسترسی به مراقبت های پزشکی وبهداشتی برای پناهجویان ساکن در یکی از مراکز پذیرش بسیار ساده است. در هر یکی از این اماکن، پزشکان یا در مراکز پزیرش هستند  یا به طور منظم برای معاینه و فرستادن به مراکز مراقبت های پزشکی و بهداشتی محلی برای خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه در صورت نیاز به مراکز پزیرش می آیند.  مراقبت های بهداشتی ثانویه محدود هستند  و از طرف DRC بر پای هر مورد خاص  پشتیبانی می شود.


مراقبت های پزشکی و بهداشتی در خارج از اماکن پذیرش

برای پناهجویانی که در خارج از یکی از مراکز پذیرش در بوسنی و هرزگوین اقامت دارند، دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه پیچیده تر است. طبق قانون، ابتدا به یک کارت معتبر پناهجویی (کارت زرد) نیاز دارید و پس از تأیید  بخش پناهندگی وزارت امنیت، باید به مرکز سلامت عمومی شهرداری Trnovo (ترنوو) بروید. اگر شما کارت پناهجویی معتبر  ندارید، طبق قانون   شما از مراقبت های بهداشتی اولیه نمی توانید استفاده کنیم  وگر اینکه چیزی اضطراری باشد.

بستگی به اینکه کجا  در بوسنی و هرزگوین باشید، می توانید  با ، UNHCR، Vaša Prava (نهاد همکار وکالتی رایگان UNHCR )، DRC یا BHWI  تماس بگیرید و از آن ها اطلاعات در باره ی  حق دسترسی به خدمات بهداشتی بگیرید.