حقوق و وظایف

شما به عنوانه یک پناهجو،  پناهنده یا فردی که دارای حمایت تبدیلی است، شما حقوق و وظایف خاصی را طبق قانون در بوسنی و هرزگوین دارید. این حقوق و وظایف در زیر آمده است. شما می توانید با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا واشاپراو (مشارکت حقوقی حقوقی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد) برای اطلاعات و یا توضیحات بیشتری تماس بگیرید.


حقوق و وظایف پناهجویان

حقوق

 • شما می توانید بطور قانونی در بوسنی و هرزگوین زندگی کنید تا زمانی که تصمیم نهایی در مورد پرونده پناهندگی گرفته بشود. این به معنی است که شما نمی توانید به کشور دیگری بروید وقتی  منتظر تصمیم هستید.
 • شما حق اقامت در مرکز پذیرش برای پناهجویان یا در یک آدرس شخصی ثبت نام شده، اگر بتوانید این را برای خودتان ارائه کنید،
 • شما حق دریافت اطلاعات به زبان خود در مورد پرونده پناهندگی، درخواست پناهندگی و حقوق و وظایف خود  دارید.
 • شما می توانید بدون هیچ هزینه ای به مراقبت های بهداشتی اولیه دسترسی داشته باشید. برای خدمات ثانویه و ثانویه ممکن است هزینه ای پرداخت کنید.
 • دسترسی به آموزش ابتدایی و متوسطه.
 • دسترسی به مشاوره ی حقوقی رایگان.
 • اگر تصمیم نهایی در مورد درخواست پناهندگی شما  در طول 9 ماه به شما داده نشد و  عدم تصمیم گیری تقصیر شما نیست، شما حق دارید کار کنید.
 • شما حق دسترسی به کمک های اساسی موجود را از جمله پناهگاه، مواد غذایی، حقوقی، پزشکی و کمک های روانی از طرف وزارت امنیت، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها دارید.
 • شما می توانید با یک نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تماس بگیرید.

وظایف

 • شما باید از قانون کشور احترام و پیروی کنید.
 • برای ایجاد هویت خود باید با مقامات صالحتی همکاری کنید.
 • شما باید با مسؤولینی که در حال بررسی درخواست شما هستند همکاری کنید.
 • تمام اسناد موجود  که  برای ارزیابی درخواست پناهندگی خود لازم است  ارسال کنید.
 • در خواست تمدید اعتبار کارت زرد 15 روز قبل از انتها ی تاریخ اعتبار.
 • در صورتی که کارت زرد را گم کردید، ظرف سه روز به ارگان مربوط باید اطلاع بدهید.
 • شما باید هر گونه تغییر  محل اقامت را در اداره ی امور اتباع خارجیه ثبت نام کنید و ظرف سه روز پس از تغییر آدرس و اطلاع رسانی به بخش پناهندگی.
 • مطابق با قوانین خانه مرکز پذیرش که در آن اقامت دارید.

حقوق و وظایف اشخاصی که دارای حمایت تبدیلی هستند

حقوق

 • شما اجازه اقامت دریافت می کنید که یک سال اعتبار دارد و می تواند تمدید بشود.
 • شما دسترسی به  خدمات آموزشی از جمله مدارس، دانشگاه ها و برنامه های آموزش حرفه ای را تحت شرایط مشابه با اتباع بوسنی و هرزگوین خواهید داشت.
 • شما به خدمات پزشکی و بهداشتی و رفاه اجتماعی دسترسی دارید به همان شرایطی که به عنوان اتباع بوسنی و هرزگوین قرار دارند.
 • قانون پناهندگی تصریح می کند که  ” وضعیت یکسانی  باید بر اساس درخواست یک عضو خانواده یک پناهنده یا یک بیگانه تحت حمایت فرعی که در بی.بی.سی باشد، با وجود رابطه خانوادگی در کشور مبدا و متقاضی طبق مقررات محرومیت ماده 21 و 23 این قانون، تحت بند بند قرار نگیرد »(ماده 14).

وظایف

 • شما باید به قانون کشور احترام بگذارید و آن را رعایت کنید؛
 • شما باید برای تمدید اعتبار حمایت تبدیلی  60 روز قبل از انتهای تاریخ اعتبار.
 • شما باید برای تعویض کارت حمایت تبدیلی 30 روز قبل از پایان اعتبار خود یا بلافاصله پس از از گم کردن کارت، خسارت کارت یا تغییرات جدی صورت خود درخواست کنید؛
 • در صورتی که کارت حمایت تبدیلی را گم کردید، 3 روز وقت دارید که به مسؤولین مربوطه خبر بدهید؛
 • در صورتی که  تحت حمایت تبدیلی باشید، برای هر تغییر آدرس 3 روز وقت دارید که درباره ی آن به مسؤولین مربوطه خبر بدهید.
 • شما باید هر گونه تغییری را که ممکن است بر حقوق شما تأثیر بگذارد، به عنوان مندرج در ماده 78 قانون پناهندگی اطلاع دهید؛

حقوق و وضایف پناهندگان شناسایی شده

حقوق

 • شما اجازه اقامت دریافت می کنید که برای سه سال معتبر است و می تواند تمدید شود.
 • شما می توانید برای سند مسافرتی درخواست کنید که به شما اجازه می دهد به عنوان توریست به  کشورها  دیگر سفر کنید.
 • شما دسترسی به طیف گسترده ای از خدمات آموزشی از جمله مدارس، دانشگاه ها و برنامه های آموزش حرفه ای را تحت شرایط مشابه با شهروندان بوسنی و هرزگوین خواهید داشت.
 • شما به خدمات پزشکی و بهداشتی و رفاه اجتماعی دسترسی دارید به همان اندازه ای که  شهروندان بوسنی و هرزگوین نیز دارند.
 • شما پیوند با خانواده دارید. قانون پناهندگی تصریح می کند که “همان وضعیت باید براساس تقاضای یک عضو خانواده یک پناهنده یا یک بیگانه تحت حمایت تبدیلی که در بوسنی و هرزگوین  باشد، به شرطی که رابطه خانوادگی در کشور مبدأ وجود داشتند و متقاضی طبق مقررات محروم از ماده 21 و 23 این قانون، تحت تعقیب قرار می گیرند “(ماده 14).
 • اگر به شما عنوان پناهنده داده شده است، و در بوسنی و هرزگوین به طور مداوم و قانونی زندگی می کردید، می توانید برای تابعیت این کشور درخواست بدهید.

وظایف

 • شما باید به قانون کشور احترام بگذارید و آن را رعایت کنید؛
 • شما باید برای تعویض کارت پناهندگی 30 روز قبل از پایان اعتبار خود یا بلافاصله پس از از گم کردن کارت، خسارت کارت یا تغییرات جدی صورت خود درخواست کنید؛
 • در صورتی که کارت حمایت تبدیلی را گم کردید، 3 روز وقت دارید که به مسؤولین مربوطه خبر بدهید؛
 • در صورتی که  تحت حمایت تبدیلی باشید، برای هر تغییر آدرس 3 روز وقت دارید که درباره ی آن به مسؤولین مربوطه خبر بدهید.
 • شما باید هر گونه تغییری را که ممکن است بر حقوق شما تأثیر بگذارد، به عنوان مندرج در ماده 78 قانون پناهندگی اطلاع دهید؛
 • اگر شما بیش از شش ماه به طور مداوم خارج از بوسنی خواهید ماند، باید به وزارت امنیت اطلاع دهید.