وزارت امنیت

وزارت امنیت (MoS) مسئول ایجاد، نگهداری و اجرای سیاست های مهاجرت و پناهندگی در بوسنی و هرزگوین است. وزارت   امنیت   درباره ی  درخواست پناهندگی از طرف  پناهجویان در بوسنی و هرزگوین  بررسی می کند. وزارت امنیت همچنین مرکز پناهندگی دلییاش را مدیریت می کند و  با وزارت حقوق بشر و پناهندگان برای پناهجویان در مرکز پذیرش پناهندگان سالاکواتس نیز همکاری می کند.

بخش پناهندگی وزارت امنیت همچنین مسئولیت دار  اجرای مصاحبه ها برای تعیین وضعیت پناهندگی  و تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی  است. هنگامی که  عنوان پناهنده به شما اعطا شده است یا  حمایت تبدیلی  گرفتید، وزارت حقوق بشر و پناهندگان مسئول مراقبت  حقوق و  منافع  پناهندگان و افرادی که حمایت تبدیلی گرفتند در بوسنی و هرزگوین است.

اطلاعات بیشتری در مورد پناهندگی در بوسنی و هرزگوین در اینجا موجود است و همینطور  اطلاعات بیشتر از Vaša Prava  (شریک قانونی رایگان UNHCR) و یا UNHCR  می توانید بگیرید.