Fayyaa

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

Dhukkubsataa waanan jiruuf kunuunsa fayyaa barbaada. Eessaa argachuu danda'a?

Ministeerri Fayyaa fi Uummata Masrii (MOHP) tajaajila fayyaa dhaabbilee isaa keessatti kennamu hunda lammiilee Masrii waliin walqixa baqattootaa fi koolu galtoota akka argatan taasisaa jira. Haalota baay’eedhaaf gara dhaabbata kunuunsa fayyaa sadarkaa duraa mootummaa deemtee achitti bilisaan ykn baasii madaalawaadhaan kunuunsa argachuu dandeessa jechuudha.

Tajaajila fayyaa ittisaa kan akka talaallii ijoollee kootiif ykn qorannoo ulfa koo na barbaachisa. Eessa dhaquu danda'a?

Tajaajilli akkasii dhaabbilee eegumsa fayyaa sadarkaa duraa mootummaa lammiilee Masrii akkasumas baqattootaa fi koolu galtootaaf bilisaan ykn baasii madaalawaadhaan kennama.

Yoo balaan yaalaa hatattamaa mudate – maal gochuu qaba?

Hospitaalonni mootummaa tajaajila fayyaa hatattamaa bu’uuraa lubbuu baraaru lammiilee Masrii akkasumas baqattootaa fi koolu galtoota bilisaan ykn baasii madaalawaadhaan ni kennu. Haa ta’u malee, gidduu seensaa sadarkaa olaanaa ykn hospitaala seenuu sa’aatii 24 ol ta’eef, hospitaalichi lammiilee Masrii fi warra Masrii hin taane irraa kaffaltii ni barbaada. Geejjibaa ambulaansii gara hospitaala MOHP dhiyoo jirutti geessuuf lakkoofsa bilbilaa 123 bilbili.MOHP namoota fedhii fayyaa murteessaa qabaniif gorsaa fi deeggarsa dabalataa karaa lakkoofsa bilbilaa 16474 ni kenna.

Dhukkuba yeroo dheeraa qaba, garuu dhaabbata eegumsa fayyaa sadarkaa duraa mootummaa irraa gargaarsa argachuu hin danda’u ykn qoricha sana bitachuu hin danda’u. Maal gochuu danda'a?

Michuu kunuunsa fayyaa UNHCR Caritas kilinika Aleeksaandiraa, Damietta, Marsa Matruh, Greater Cairo, fi Aswan keessatti qaba. Kilinikoota kanneen keessatti, marii bilisaa, ajaja qoricha deeggarsa argate, fi qorannoo adda baasuu deeggarsa argatutti rifaralaa argachuu dandeessa. (Ibsa quunnamtii armaan gadii ilaalaa.)

Ani ulfa waanan ta’eef sababa balaa fayyaa anaa fi/ykn daa’ima kootiif dhufuun qorannoo ogeessaa na barbaachisa. Eessa deemuu qaba?

Michoonni kunuunsa fayyaa UNHCR Caritas fi Refuge-Egypt dubartoota ulfa walxaxaa ykn balaa guddaa qabaniif tajaajila fayyaa bilisaa ni kennu. (Ibsa quunnamtii armaan gadii ilaalaa.)

Ulfa waanan ta’eef daa’ima koo hospitaala keessatti da’uu hin danda’u. Maal gochuu danda'a?

Michuu eegumsa fayyaa UNHCR Caritas baqattoota ykn koolu galtoota barbaaddu kamiifuu hospitaala MOHP keessatti da’uuf deeggarsa maallaqaa ni kenna. Caalaatti beekuuf kilinika Caritas qunnamaa. (Ibsa quunnamtii armaan gadii ilaalaa.)

Kunuunsa hospitaalaa na barbaachisa garuu qarshii hin danda'u. Maal gochuu qaba?

 • Michuu UNHCR Save the Children namoota haala fayyaa hamaa qabaniif kunuunsa hospitaalaa kaffala.
 • Yoo balaan tasaa mudate sarara bilbilaa Save the Children: 012 80770146, 012 8076 9456 ykn 010 6483 3320 bilbili
 • Yoo balaan tasaa hin jiraanne, jalqaba ogeessa fayyaa kilinika Caritas keessatti argamuun si ilaaluu fi rifaralaa ta’uu qabda. (Ibsa quunnamtii armaan gadii ilaalaa.)

Tajaajila fayyaa HIV fi/ykn TB-infection wajjin walqabatu na barbaachisa. Eessaa argachuu danda'a?

 • MOHP baqattootaa fi koolugaltoota hospitaalota addaa keessa jiraniif yaala HIV fi TB bilisaan ni kenna. Odeeffannoo dabalataaf sarara bilbilaa HIV: 01100666471 bilbiluu dandeessu
 • Michuu UNHCR Refuge-Egypt tajaajila dabalataa walqabatee kan akka qorannoo fi gorsaa fi wal’aansa infekshinii carraa argate ni kenna. (Ibsa quunnamtii armaan gadii ilaalaa)

Tajaajila fayyaa argachuuf UNHCR keessatti galmaa’uun na barbaachisa?

 • Dhaabbileen fayyaa hawaasaa kan akka MOHP Dhaabbileen eegumsa fayyaa sadarkaa tokkoffaa tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa duraa kennuudhaaf kaardii UNHCR hin sakatta’an akkasumas tajaajila kutaa balaa tasaa hospitaalota MOHP keessattis kanuma.
 • Haa ta’u malee, tajaajila fayyaa armaan olitti ibsame kan michoota UNHCR (Caritas, Save the Children fi Refuge-Egypt) irraa kennamu argachuuf UNHCR keessatti galmaa’uu qabda.

Ammas yoo kaardii UNHCR koo yeroon isaa darbe ykn yoo dhabe tajaajila UNHCR argachuu nan danda’aa?

 • Yeroo hunda UNHCR qunnamuudhaan kaardii koolu galtummaa ykn baqattootaa ykn ragaan koolugaltummaa kee akka dhume yoo hubatte beellama qabachuu qabda.
 • Ammas karaa UNHCR michoota eegumsa fayyaa hojiirra oolchuudhaan (Caritas, Refuge Egypt fi Save the Children) tajaajila argachuu ni dandeessa.
 • Yoo kaardii kana keessaa kamiyyuu, seera qabeessa ta’e yookiin yeroon isaa darbe, yookiin dhimmi kee cufame yoo hin taane, tajaajiloota armaan olitti ibsaman karaa michoota hojiirra oolchitoota UNHCR argachuu hin dandeessu.

Quunnamtii

Caritas

Kilinikoonni Caritas Kaayiroo keessatti argaman:

 • Magaalaa Garden:

Teessoo: 8 daandii Ibrahim Badran (Dar El-Shefa), Hoteela Foor Siizin duuba

Lakkoofsa bilbilaa: 02 2794 9203 / 02 2796 1771 / 02 2796 1441

 •       Magaalaa Nasr:

Teessoo: 15 daandii Mohaammad Yuusuf Muusaa

Lakkoofsa bilbilaa: 02 2386 7366 / 02 2386 7367 / 0223867378 / 011 2988 0884

 • 6 Oktober:

Teessoo: Viilaa 8/48, Aanaa 8ffaa 8, Ollaa 2ffaa

Lakkoofsa bilbilaa: 02 3889 7129 / 011 2988 4420

 

Kilinikiin Caritas Aswan keessatti argamu:

Teessoo: Al Sadat St., behind Al-Mokawolon El Arab Garage, Alta Ameen buildings

Lakkoofsi bilbilaa: 01155571760

 

Kilinikoonni Caritas North Coast keessatti argaman:

Iskindiriyaa

 •  Kilinika Raml

Teessoo: 10, Mohamed Tlaat Noaman St, El-Raml Station

Lakkoofsa bilbilaa: 01120077088 / 01207726477

 • Kilinika Agamy

Teessoo: Kiiloo 21, Hospitaala El-Asafra Gharb duuba

Lakkoofsi bilbilaa: 01207726577

 

Daamiyeetaa

Teessoo: Gamoo 81/21, Aanaa 1ffaa, Ollaa 1ffaa Masjiida Al-Rashidii cinatti

Lakkoofsa bilbilaa: 01207937255 / 01122000782

 

Mansuuraa

Teessoo: Daandii El-Imam Mohamed Abdo, daandii Qanat El-Suez irraa fagaatee

Lakkoofsi bilbilaa: 01010280088

 

Matrouh

Teessoo: Giddugala yaalaa Asr Al-Eslam, daandii ElThanawia, Masjiida El-Dafrawy cinatti argamu

Lakkoofsi bilbilaa: 01000197739

 

Refuge Egypt/Kooluu Gibxii (Kaayiroo qofa keessatti))

 •  Zamalek

Teessoo: Kaatediraala Qulqulloota Hundaa, daandii Michel Lutfallah 5, Hoteela Marriott duuba

Lakkoofsi bilbilaa: 012 7204 0710

 • Magaalaa Nasr:

Teessoo: Aanaa kurnaffaa, gabaa daandii irratti, “Maktab el-tamween” Gamoo waajjira walgargaarsa maatii

Lakkoofsi bilbilaa: 012 1197 0028

 • 6 Oktober:

Teessoo: 48 El-markazy, Kutaa 10ffaa, Waxabajjii 6

Lakkoofsi bilbilaa: 012 1197 0037