Algemene diensten en helpdesks

De organisaties hieronder bieden bijstand op verschillende gebieden en hebben meestal een helpdesk. Wij wijzen u erop dat deze lijst niet volledig is. Klik op de naam van de organisatie om meer informatie te zien.


Agentschap Integratie & Inburgering

Het Agentschap Integratie & Inburgering is een Vlaamse overheidsinstelling die bijstand biedt op het gebied van integratie, inburgering en verwijzing naar lessen Nederlands (zie Integratie). Het Agentschap verleent ook rechtsbijstand op het gebied van immigratie en internationaal privaatrecht (via de webpagina www.vreemdelingenrecht.be (in het Nederlands) en een telefonische helpdesk).

Meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met het Agentschap en de helpdesk vindt u hier.


Association pour le droit des étrangers (ADDE)

De ADDE is een in Brussel gevestigd niet-gouvernementeel onderzoekscentrum dat migratie en culturele diversiteit bestudeert en de rechten van buitenlanders bevordert. Deze organisatie beantwoordt ook juridische vragen (via een telefonische helpdesk en na afspraak) en heeft een sociale dienst (alleen na afspraak). De ADDE helpt niet bij het zoeken van een job of bij huisvesting.

Meer informatie (in het Frans) over de juridische helpdesk vindt u hier.

Meer informatie (in het Frans) over de sociale dienst vindt u hier.

Voor een uitvoerige lijst van andere hulpdiensten (juridisch, sociaal, medisch, psychologisch, materiële hulp, socioculturele activiteiten en onderwijs) (in het Frans) kunt u deze pagina bezoeken.


Aide aux Personnes Déplacées

Aide aux Personnes Déplacées is een Waalse niet-gouvernementele vzw die administratieve, juridische en psychosociale bijstand biedt aan alle migranten (via de telefonische helpdesk en na afspraak) en die inburgeringscursussen en Franse taallessen organiseert.

Aide aux Personnes Déplacées is gevestigd in Luik, Namen en Braine-le-Comte.

Meer informatie over de helpdesks van de sociale diensten vindt u hier.


Caritas International

Caritas International is een internationale niet-gouvernementele organisatie. In België is Caritas International gevestigd te Brussel. Het organiseert de opvang van aanvragers van internationale bescherming, helpt vluchtelingen bij integratiekwesties en biedt aan alle migranten in België steun met betrekking tot gezinshereniging en vrijwillige terugkeer. Caritas International bezoekt ook migranten in gesloten centra en heeft een team van professionele voogden voor niet-begeleide minderjarigen opgericht.

Voor meer informatie bezoekt u deze pagina.


Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk is een Vlaamse netwerkorganisatie die bestaat uit 11 centra, verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Het CAW geeft advies en begeleiding over uiteenlopende onderwerpen (geestelijke gezondheid, bestuurskwesties en andere), met inbegrip van migratiekwesties.

Daarnaast kan het CAW (tijdelijk) onderdak bieden aan mensen in nood.

Voor meer informatie (in het Nederlands) over hoe u contact kunt opnemen met het CAW (e-mail, telefonisch, chat of bezoek) kunt u deze pagina bezoeken.


Convivial

Convivial is een vzw die sinds 2020 in Brussel erkenning geniet als een officieel integratiebureau (BAPA – zie Integratie) voor legaal verblijvende nieuwkomers (inclusief vluchtelingen). Convivial biedt ondersteuning via sociale bijstand (administratief, juridisch, psychologisch, gezinshereniging) en via lessen Frans en inburgeringscursussen.

Ook biedt Convivial psychosociale hulp en begeleiding bij het zoeken naar werk, hulp bij huisvesting en materiële bijstand aan vluchtelingen.

Voor meer informatie (in het Frans) over hoe u contact kunt opnemen met Convivial: bezoek deze pagina.


Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (CIRE)

CIRE is een vzw die 24 Waalse en Brusselse vzw’s groepeert, via belangenbehartiging en sensibilisering de rechten van alle migranten verdedigt en tal van diensten aanbiedt, waaronder sociaaljuridische ondersteuning, workshops voor legaal verblijvende migranten (inburgering, ‘ateliers citoyens‘ genaamd), Franse les, bijstand op het vlak van huisvesting en bijstand bij onderwijs- en beroepsprojecten.  Meer informatie over de verschillende diensten (alleen in het Frans) vindt u hier.

Meer informatie (in het Frans) over de helpdesk voor rechtsbijstand (telefonisch en ter plaatse – alleen na afspraak) vindt u hier.

Op de website van CIRE vindt u ook een lijst van organisaties en diensten in Brussel en Wallonië die juridische, sociale en/of psycho-medische bijstand bieden.


De Federale Ombudsman

De Federale Ombudsman is een onafhankelijke en neutrale nationale instantie die klachten onderzoekt over de werking en prestaties van een federaal bestuursorgaan.

Voor een volledige lijst van de soorten klachten die de Federale Ombudsman onderzoekt, kunt u terecht op de website van de Federale Ombudsman.

Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u dat hier doen (Nederlands) en hier (Frans).

 


Espace28

Espace 28 is een in Verviers (Wallonië) gevestigde vzw die lokale diensten en steun verleent aan migranten, in het bijzonder aan aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen, onder meer via juridische en psychologische ondersteuning (sociale dienst). Espace28 biedt ook Franse taallessen en inburgeringscursussen aan voor legaal verblijvende migranten en activiteiten in groepsverband.

Voor meer informatie (in het Frans) over de helpdesk en de verschillende aangeboden diensten kunt u deze pagina bezoeken.


Jesuit Refugee Service (JRS)

JRS Belgium is een nationale vzw die ijvert voor het begeleiden en informeren van migranten in detentiecentra en terugkeerhuizen en het verdedigen van hun rechten.

Voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met JRS (in het Engels, Nederlands en Frans): bezoek deze pagina.

 


Myria

Myria, het Belgisch Federaal Migratiecentrum, is een in Brussel gevestigde onafhankelijke openbare instelling die migratie analyseert en juridisch advies en informatie over migratiekwesties biedt (via de telefonische helpdesk en ter plaatse – alleen na afspraak).

Myria is in België de uitvoerende partner van het UNHCR op het gebied van gezinshereniging.

Meer informatie (in het Engels, Nederlands, Duits en Frans) over de juridische helpdesk vindt u hier.


NANSEN

NANSEN is een in Brussel gevestigd onafhankelijk juridisch expertisecentrum over internationale bescherming. NANSEN is gespecialiseerd in het helpen van asielzoekers. Speciale begeleiding wordt eveneens aangeboden aan slachtoffers van marteling, staatlozen en mensen in administratieve hechtenis. NANSEN biedt gepersonaliseerd advies in individuele gevallen, bezoekt gesloten centra en biedt ondersteuning en geeft vormingen aan advocaten.

NANSEN is in België de uitvoerende partner van UNHCR voor kwalitatieve juridische bijstand aan asielzoekers en staatlozen.

Voor meer informatie (in het Engels, Nederlands en Frans) over hoe u advies of informatie kunt krijgen: bezoek deze paginaOpgelet: NANSEN biedt enkel ondersteuning aan personen die zich in België bevinden.


Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

Het OCMW is een overheidsinstelling die een aantal sociale diensten verleent aan mensen die onvoldoende bestaansmiddelen of geen vaste verblijfplaats hebben. De sociale diensten omvatten financiële bijstand, medische en sociale noodhulp, enz.

Elke gemeente of stad heeft haar eigen OCMW. Als u een beroep wilt doen op de sociale bijstand van het OCMW, wordt u aangemoedigd het OCMW van uw gemeente te bezoeken. De contactgegevens van ieder OCMW vindt u op de volgende websites:


Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés – BXL Refugees

Dit Burgerplatform is een vzw die eerstelijnszorg verstrekt, met inbegrip van tijdelijke huisvesting, in Brussel en daarbuiten. Het heeft een sociale en juridische dienst en biedt gratis taallessen aan (Frans en Engels).

Voor meer informatie (in het Engels en Arabisch) over de sociale en juridische dienst (alleen na afspraak) en de taallessen kunt u terecht op deze pagina.


Point d’Appui A.S.B.L

Point d’Appui is een in Luik (Wallonië) gevestigde vzw die juridische bijstand verleent aan migranten, in het bijzonder aan mensen die zonder papieren in België verblijven of van wie het verblijf onzeker is (met inbegrip van aanvragers van internationale bescherming).

Voor meer informatie (in het Frans) over hoe u contact kunt opnemen met Point d’Appui: bezoek deze pagina.


Samusocial

Samusocial is een organisatie die actief is in Brussel en die gratis noodhulp biedt aan daklozen (onderdak, medische en psychosociale ondersteuning). Samusocial beheert ook een opvangcentrum voor aanvragers van internationale bescherming in Brussel (Neder-Over-Heembeek).

Samusocial heeft een 24 uur per dag bereikbare telefonische helpdesk. Voor meer informatie (in Frans en Nederlands) bezoekt u deze pagina.

Voor meer informatie (in Frans en Nederlands) over de verschillende opvangregelingen bezoekt u deze pagina.


Groupe Sireas

Groupe Sireas is een vzw die gevestigd is in Brussel, Namen en Luik (Wallonië) en die migranten ondersteunt om toegang te krijgen tot hun rechten in België, met inbegrip van het aanvragen van een verblijfs- en werkvergunning, sociale zekerheid, huisvesting, gezondheid, onderwijs, enz. (sociale en juridische dienst). Groupe Sireas biedt ook verschillende opleidingen aan om socio-professionele integratie in de hand te werken.


Steunpunt Asiel & Migratie vzw

Steunpunt Asiel & Migratie is een vzw die actief is in Mechelen (Vlaanderen) en zich inzet voor hulp aan alle migranten. Steunpunt Asiel & Migratie geeft juridisch advies, administratieve ondersteuning (o.m. bij het vinden van een woning) en psychosociale ondersteuning en biedt voedselhulp aan mensen die te maken hebben met onzekere verblijfsvergunningen.

Voor meer informatie (in Nederlands, Engels en Frans) bezoekt u deze site.


Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een Vlaamse vzw die 30 aangesloten organisaties groepeert, die aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen ondersteunen. De activiteiten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen berusten op vier pijlers: het maatschappelijk draagvlak en de bewustwording bij het publiek vergroten; aanvragers van internationale bescherming en rechten van vluchtelingen op beleidsniveau monitoren en verdedigen (belangenbehartiging); professionele en vrijwillige adviseurs en consulenten ondersteunen en verenigingen en individuen mobiliseren. Vluchtelingenwerk Vlaanderen biedt ook bijstand aan pas aangekomen migranten (via het ‘startpunt’) en bezoekt gesloten centra.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft een hotline voor alle vragen met betrekking tot aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen en een juridische helpdesk.

Voor meer informatie (in het Nederlands) bezoekt u deze pagina.

De website bevat eveneens nuttige informatie (in het Nederlands) over verschillende aspecten van het vreemdelingenrecht (en publiceert regelmatig rapporten en meningen over nieuwe ontwikkelingen/wetgeving).


Zie ook