Asiel in België

Ter herinnering: asiel is een vorm van internationale bescherming. Beide termen worden daarom afwisselend gebruikt op deze pagina.

Als u bang bent om terug te keren naar uw land van herkomst (of naar het land waar u eerder verbleef indien u staatloos bent) omdat u ernstig gevaar loopt om redenen die verband houden met uw ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging, het behoren tot een bepaalde sociale groep of u op de vlucht bent voor oorlog, foltering of een onmenselijke en vernederende behandeling, dan kunt u in België asiel (internationale bescherming) aanvragen.

In België is de overheid verantwoordelijk voor het behandelen van asielaanvragen (internationale bescherming) en voor het beslissen of iemand bescherming kan krijgen. In België is het derhalve niet de taak van UNHCR om vluchtelingen te registreren, asielaanvragen te onderzoeken en vluchtelingendocumenten uit te reiken.

Opgelet:

  • U kunt in België alleen internationale bescherming aanvragen als u zich op het Belgisch grondgebied bevindt. U kunt in België geen asiel (internationale bescherming) aanvragen vanuit een ander land.
  • Als u zich in een andere lidstaat van de Europese Unie bevindt en naaste familieleden hebt in België, kunt u hen mogelijks vervoegen op grond van de zogenaamde Dublin III-verordening, als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Voor meer informatie: zie gezinshereniging.

Verzoeken tot internationale bescherming moeten worden ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken, waar uw verzoek wordt geregistreerd.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is in België in eerste aanleg het bevoegde orgaan voor internationale bescherming. Het zal uw aanvraag onderzoeken, u interviewen en beslissen u al dan niet bescherming te verlenen, overeenkomstig de Belgische, Europese en internationale wetgeving. Het CGVS kan beslissen:

  • de vluchtelingenstatus te verlenen;
  • de vluchtelingenstatus te weigeren en de subsidiaire beschermingsstatus verlenen;
  • zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren;
  • de verzoeker uit te sluiten van een beschermingsstatus.

Tijdens de procedure voor internationale bescherming kan het zijn dat u verplicht bent in België te blijven. Als u vanuit België naar een ander Europees land gaat zonder dat u daarvoor de toelating kreeg en terwijl uw verzoek om internationale bescherming in België nog in behandeling is, heeft de overheid van dat land het recht u op grond van de Dublin III-verordening terug te sturen naar België. Hetzelfde geldt als u vóór uw aankomst in België bescherming hebt aangevraagd in een ander Europees land. In dat geval heeft de Belgische overheid het recht u terug te sturen naar dat land. Meer informatie is hier terug te vinden.

Als u van het CGVS een negatieve beslissing hebt gekregen, hebt u het recht daartegen in beroep te gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) met bijstand van een (kosteloze) advocaat. De termijnen voor dit beroep moeten worden nageleefd en kunnen zeer kort zijn (tussen 10 en 30 dagen, afhankelijk van het beroep). De RvV kan de beslissing bevestigen (weigering), vernietigen (en terugsturen naar het CGVS) of wijzigen (en de eerder geweigerde internationale bescherming alsnog verlenen). Het UNHCR maakt geen deel uit van de nationale procedure voor internationale bescherming in België en kan dus geen negatieve beslissingen vernietigen of gedwongen terugkeer naar het land van herkomst tegenhouden.

Indien u over nieuwe elementen beschikt die uw verzoek tot internationale bescherming in België kunnen staven nadat u een negatieve beslissing hebt gekregen, kunt u op basis van deze nieuwe elementen een nieuw verzoek tot internationale bescherming indienen. Men spreekt dan van een meervoudige asielaanvraag. U zal in dat geval een verklaring moeten afleggen over deze nieuwe elementen en over de redenen waarom deze elementen niet eerder konden worden voorgelegd. Het CGVS zal uw nieuwe aanvraag vervolgens beoordelen.

Voor meer informatie over de procedure voor internationale bescherming kunt u terecht op deze pagina (beschikbaar in Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Pashto, Farsi, Tigrinya en Somali) of deze pagina voor verschillende brochures.


Zie ook

<< Terug naar thuispagina België
>> Kies een ander land op onze hulppagina