Kinderen

Monitoring instanties

Kinderrechtencommissaris

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instantie die controleert of de kinderrechten in Vlaanderen worden gerespecteerd door de centrale en lokale overheden en door privéorganisaties in het onderwijs, de kinderopvang, het kinderwelzijn en de gezondheidszorg. Het detecteert alarmsignalen van kinderen, jongeren, hun directe omgeving en professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en verstrekt beleidsadvies – altijd met het oog op de goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. Meer informatie over de Kinderrechtencommissaris is te vinden op deze website.

De Kinderrechtencommissaris heeft een hotline voor kinderen, ouders en professionals die werkzaam zijn op het gebied van kinderrechten, meer informatie daarover is hier te vinden.

Délégue général aux droits de l’enfants

De Délégué général aux droits de l’enfant is de tegenhanger van de Vlaamse Kinderrechtencommissaris voor de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel). Zijn missie en taken zijn vergelijkbaar met die van de Kinderrechtencommissaris. Meer informatie over de Délégué général aux droits de l’enfant is te vinden op deze website.

Federale Ombudsman – Médiateur Fédéral

Zie algemene diensten. Deze dienst houdt toezicht op de acties van de federale administratieve instanties die met kinderen werken.   

Voor niet-begeleide minderjarigen

De Belgische Dienst Voogdij

De Dienst Voogdij die onder de bevoegdheid valt van de Federale Overheidsdienst Justitie, is verantwoordelijk voor (1) de identificatie van niet-begeleide minderjarigen die in België aankomen zonder hun ouders of anderen die voor hen zorgen, (2) het organiseren van medische onderzoeken in geval van twijfel over hun leeftijd, (3) de opvang in centra die afgestemd zijn op hun specifieke noden en (4) voor het aanstellen van voogden voor deze kinderen.

De taken van de voogd bestaan erin het kind in alle administratieve en juridische procedures te vertegenwoordigen en te begeleiden, ervoor te zorgen dat er een duurzame oplossing voor het kind wordt gevonden, dat de rechten van het kind worden geëerbiedigd, dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd en dat zijn of haar vermogen beheerd wordt. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst.

Plateform Kinderen op de Vlucht

Het Platform Kinderen op de Vlucht is een nationaal, tweetalig platform bestaande uit 55 organisaties. Het Platform coördineert de acties van professionals die rechtstreeks werken met niet-begeleide en (door hun ouders) begeleide kinderen die op een precaire manier of illegaal in België verblijven.

Meer informatie over diensten voor kinderen in België en hun contactgegevens zijn te vinden op de website van het Platform.

Yapaka

Yapaka, opgezet op initiatief van de Federatie Wallonië-Brussel, is een programma ter voorkoming van misbruik met een hotline voor kinderen (103) en volwassenen (107). Daarnaast is er een online tool waarop alle organisaties staan die hulp kunnen bieden aan kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. U vindt die hier (alleen in het Frans).

Manorea Helpdesk

De Manorea Helpdesk bundelt de expertise van de organisaties Minor Ndako en Mentor Escale en is gericht op het verstrekken van informatie met betrekking tot de begeleiding van niet-begeleide en gescheiden kinderen. De Manorea Helpdesk spitst zich vooral toe op degenen die betrokken zijn bij het begeleiden van niet-begeleide kinderen naar zelfstandigheid en beantwoordt alle vragen van administratieve, sociale, juridische of andere aard met betrekking tot deze begeleiding.

Meer informatie over de Manorea Helpdesk en de contactgegevens ervan vindt u op hun website.


Zie ook