Opvang / Huisvesting

Tijdens de procedure voor internationale bescherming

Als aanvrager van internationale bescherming hebt u recht op opvang gedurende de hele periode waarin uw aanvraag in behandeling is (inclusief de beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)). Uw recht op materiële steun geldt van zodra het verzoek tot internationale bescherming is ingediend en eindigt zodra er een beslissing is.

In België valt de opvang van aanvragers van internationale bescherming en andere doelgroepen onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil). Fedasil is een organisatie van openbaar nut die onder de politieke verantwoordelijkheid van de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie valt.

De opvang gebeurt zowel in collectieve centra (van Fedasil, het Rode Kruis of een andere partner) als in individuele woningen die beheerd worden door verenigingen of een gemeente.

Meer informatie is te vinden op de website van Fedasil.

Na de procedure voor internationale bescherming

Nadat u erkend bent als vluchteling, hebt u 2 maanden de tijd om een eigen woning te vinden. Fedasil kan die termijn met maximaal 2 maanden verlengen als u nog geen woning hebt gevonden. Meer informatie over de vereisten voor het huren van een woning en websites waar u woningen kunt zoeken, vindt u hier.

Als uw aanvraag voor internationale bescherming is afgewezen, hebt u geen recht meer op opvang maar u kunt nog altijd contact opnemen met een van deze organisaties voor ondersteuning.

Problemen met betrekking tot opvang / huisvesting

UNHCR in België kan geen sociale of financiële bijstand bieden en kan u niet helpen bij het vinden van huisvesting / opvang. Indien u hieromtrent moeilijkheden ondervindt, raden wij u aan contact op te nemen met een van deze organisaties of met een (pro deo) advocaat die u kan informeren over uw rechten en mogelijkheden.


See also