Lesvos

اعلامیه دفتر پناهندگی ناحیه لیسووس

احتراما باطلاع شما میرسانیم که دفتر پناهندگی لیسووس از ۲۰۲۰/۵/۱۸ بصورت تدریجی شروع به فعالیت میکند.

درهمين راستا خدمات ذیل باتوجه به توضيحات ارایه میگردد.

 تمدید سه برگه:.1

 روز دو شنبه۲۰۲۰/۵/۱۸ از ساعت ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ صاحبان سه برگهایی با تاريخ انقضاء ۲۰۲۰/۳/۱۸

روز سه شنبه ۲۰۲۰/۵/۱۹ صاحبان سه برگهایی با تاریخ انقضاء ۲۰۲۰/۳/۱۹

روز چهارشنبه۲۰۲۰/۵/۲۰ صاحبان سه برگهایی با تاریخ انقضاء۲۰۲۰/۳/۲۰

روز پنجشنبه۲۰۲۰/۵/۲۱ صاحبان سه برگهایی با تاریخ انقضاء ۲۰۲۰/۳/۲۱

روز جمعه ۲۰۲۰/۵/۲۲ صاحبان سه برگهایی با تاریخ های انقضا۲۰۲۰/۳/۲۲ و۲۰۲۰/۳/۲۳ و۲۰۲۰/۳/۲۴

صاحبان مابقی سه برگهایی که در تاریخ های بالا ذکر نشده٬در طول هفته جاری اطلاع رسانی خواهند شد

ثبت نام .2

ثبت نام درخواست پناهندگی تمامی افراد وارد شده به جزیره لیسووس از تاریخ ۲۰۲۰/۳/۱ تا ۲۰۲۰/۵/۱۷ همه روزه از ساعت ۸:۰۰ در این مرکز انجام می گیرد

   استیناف .3

تمامی متقاضیانی که جواب منفی در مرحله اول درخواست پناهندگی شان دریافت کرده اند برای ثبت بررسی مجدد(استیناف) با توجه به قانون مربوطه می توانند همه روزه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ تا تاریخ ۲۰۲۰/۵/۲۸ مراجعه کنند٫ لازم به ذکر است که دفاتر مربوطه ظرفیت ثبت فقط ۱۰۰ درخواست در یک روز را دارند

مصاحبه .4

صاحبان سه برگه های باز با توجه به محدودیت های جاری جغرافیایی لازم نیست برای حضور در مصاحبه به جزیره برگردند. متقاضیانی که در مدت تعطیلی مرکز مصاحبه هایشان برگزار نشده٫ لازم نیست مراجعه کنند٫تاریخ جدید مصاحبه ها در سه برگه های تمدید شده ذکر میشود

گیشه اطلاعات وبه روز رسانی .5

خواهشمندیم برای ثبت وتحویل مدارک واسناد درمانی وهویتی به منظور توضیحات در پرونده مراجعه نکنید

برای حفاظت همگانی در مقابل کورونا در طول زمان حضور در داخل دفاتر پناهندگی از ماسک صورت استفاده کنید