درخواست برای پناهندگی

نقش UNHCR در یونان شامل دریافت و/یا بررسی درخواست‌های پناهندگی یا اسکان مجدد نمی‌باشد. کارمندان UNHCR به آگاهی‌تان خواهند رساند که چگونه می‌توانید نزد مقامات یونانی درخواست پناهندگی نمایید.

خدمات پناهندگی یونان تنها اداره‌ مسئول برای بررسی پناهندگی و روندهای مربوطه‌ می‌باشد.