چگونه درخواست پناهندگی کنم؟

پرسش۱.  چگونه می‌توانم قبل از معرفی خود به پلیس، در بخش پذیرش و مرکز شناسایی(RIC)  درخواست پناهندگی کنم؟

پاسخ ۱:  شما می توانید قصد خود را برای درخواست پناهندگی قبل ازمعرفی به  پلیس و​ یا مقامات مرکز پذیرش و شناسایی اعلام کنید. روند پناهندگی با اعلامیه شما آغاز می شود. درخواست شما به اداره پناهندگی فرستاده می شود و در مرحله بعد توسط اداره پناهندگی دعوت خواهید شد تا درخواست خود را شخصاً ثبت نمایید.

پرسش ۲اگر از طریق منطقه ای وارد یونان شده باشم که در آن مرکز پذیرش و شناسایی وجود ندارد، چگونه می توانم تقاضای پناهندگی کنم؟

پاسخ ۲: شما می توانید قصد خود را برای درخواست پناهندگی قبل ازمعرفی به پلیس و یا از طریق سکایپ (Skype) اعلام نمایید (لطفا به بالا مراجعه کنید). روند پناهندگی با این اعلامیه آغاز می شود. درخواست شما به اداره پناهندگی فرستاده می شود و در مورد اینکه چه موقع باید خود را به اداره پناهندگی معرفی کنید تا شخصاً درخواست خود را ثبت نمایید، به شما اطلاع داده می شود.

لطفاً به طور مرتب وب سایت اداره پناهندگی را در مورد سایر روش های معتبر ثبت نام مانند روش ثبت نام شخصی بررسی نمایید.