عکس ها

جلسه اطلاعاتی ادغام UNHCR با جامعه سومالی
کارمند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مرکز اجتماعی ویکتوریا (OHF) جلسه اطلاعاتی را برای پناهندگان شناخته شده ارائه میدهد
Diotima یک جلسه مشاوره در نقطه اطلاعات .