خط مشی کمیساریای عالی پناهندگان در حفاظت از داده ها

خط مشی کمیساریای عالی پناهندگان در حفاظت از داده ها چیست؟

سیاست حفاظت از اطلاعات کمیساریای عالی پناهندگان ("خط مشی برای حمایت اطللاعات شخصی افراد ذینفع") اصول و قوانینی مربوط به چگونگی فرآیندهای حفاظت اطلاعات شخصی پناهنده گان، پناهجویان و دیگر افراد ذینفع را تنظیم می کند.

کمیساریای عالی پناهندگان اطللاعات شخصی  پناهنده گان، پناهجویان وافرادی که  در معرض حفاظت حمایتی باید قرار گیرند را به غیر از اطلاعات گرفته شده توسط کمیساریای عالی پناهنده گان و سازمان های همیار،  سازمان های شاخته نشده از طرف سازمان را هم نیز مدیریت و بررسی خواهد کرد. کمیساریای عالی پناهندگان همچنین اطلاعات شخصی افرادی که از لحاظ حمایتی در درجه بسیار حساسی قرار گرفته اند را نیز مورد شناخت و تصدیق قرار خواهد داد.

بر اساس سیاست حفاظت از داده های  کمیساریای عالی پناهنده گان،  داده های گرفته شده از افراد برای حمایت پیگیری خواهد شد، و اطمینان حاصل شود که پردازش اطلاعات شخصی با داده های حائز اهمیت اصول حفاظتی مطابقت داده خواهد شد .

اصول در زیر بیان شده از طرف کمیسیار عالی پناهندگان برای اطمینان، حاصل خواهد شد:

  • جمع آوری اطلاعات برای اهداف خاص و مشروع؛
  • پردازش داده ها تا حدی که ضروری است؛
  • ثبت دقیق اطلاعات؛
  • احترام به حقوق افرادی که داده هایشان در حال پردازش است؛
  • حفظ محرمانه بودن اطلاعات در طول زمان بررسی؛ و
  • به اجرا در آوردن اقدامات امنیتی مناسب برای محافظت از داده ها.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید فایل مربوط به سیاست حفاظتی از داده ها را به انگلیسی و ترکی دانلود کرده و مطالعه فرمایید.