اطلاعات مهم در مورد زلزله


استثمار و سوء استفاده ی جنسی، رفتاری غیرقابل پذیرش بوده و برای همه ی کارکنان سازمان ملل متحد و شرکای غیردولتی آن، ممنوع می باشد.

برای گزارش لطفا اینجا را کلیک کنید