اطلاعات بر اساس موقعیت مکانی

در اینجا می توانید مراکز اقامتی امن موجود در شهرهای آسیب دیده را بیابید


آدانا


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


آیدیامان


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


دياربكر


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید


غازیانتپ


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


هاتاي


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


کاهرامانماراش


مراکز بهداشتی درمانی

 برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


كيليس


مالاتیا


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


عثمانیه


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


شانلي اورفا


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید