اطلاعات بر اساس موقعیت مکانی

در اینجا می توانید مراکز اقامتی امن موجود در شهرهای آسیب دیده را بیابید


آدانا


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


آیدیامان


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


دياربكر


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید


غازیانتپ


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


هاتاي


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


کاهرامانماراش


مراکز بهداشتی درمانی

 برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


كيليس


مالاتیا


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


عثمانیه


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


شانلي اورفا


مراکز بهداشتی درمانی


برای یافتن مراکز توزیع مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید

بستن [X]

Satisfaction Survey Questionnaire for Interpretation Services Provided at PDMMs

از شما دعوت میشود که تا در نظرسنجی که هدف آن فهمیدن سطح زضایت شما از خدمات ارائه شده ترجمه که در مدیریت
ادارات مهاجرت استانی)ولایتی( ارائه میشود شرکت نمائید. فیدبک یا پاسخ های شما در این نظرسنجی برای بهبود کارایی و کیفیت خدمات ارائه شده ترجمه در مدیریت ادارات
مهاجرت استانی)ولایتی( مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید نه متشکرم