حمایت (اسپانسرشیپ) شخصی یا اجتماعی

مسیرهای حمایت (اسپانسرشیپ) شخصی یا اجتماعی چیست؟

برنامه‌های حمایت (اسپانسرشیپ)، فرصتی را برای افراد، گروه‌هایی از افراد، یا سازمان‌ها، جهت حمایت (اسپانسرشیپ) پناهندگان برای آمدن به کشورشان مهیا می‌کنند، تا به آنها حمایت و خانه‌ای جدید ارائه دهند.

در حمایت (اسپانسرشیپ) شخصی، حامیان (اسپانسرها) مستقیماً در اقدامات مربوط به پذیرش پناهندگان در کشورشان دخیل می‌شوند. آنها کسانی هستند که شناسایی، انتخاب و پشتیبانی از ورود و اقامت افراد نیازمند حمایت بین‌المللی که توسط کمیساریا ارجاع نشده‌اند، را انجام می‌دهند.

در حالی که حامیان (اسپانسرها) می‌توانند آزادانه انتخاب کنند که چه کسی را مورد حمایت قرار دهند، افرادی که حمایت دریافت می‌کنند اغلب از میان اعضای خانواده اصلی و/یا خانواده گسترده‌تر حامیان مالی و یا افراد شناخته شده در جامعه هستند.

کشورهای زیر برنامه‌های حمایت (اسپانسرشیپ) ارائه می‌کنند:

استرالیا: برنامه ویژه بشردوستانه (SHP)
کانادا: برنامه حمایت مالی (اسپانسرشیپ) شخصی از پناهندگان (PSR)

لطفاً توجه داشته باشید که کمیساریا در ایران، در این برنامه‌های حمایت (اسپانسرشیپ) شرکت ندارد.