اشتغال

کمیساریا برای پیاده سازی و اجرای برخی برنامه ها برای کمک به خود اتکایی پناهندگان از دولت ایران حمایت می‌کند.

یک نوع از این برنامه ها دسترسی پناهندگان به آموزش فنی و حرفه ای و دریافت گواهینامه‌‌‌ای است که توسط سازمان دولتی آموزش فنی و حرفه ایی صادر می‌شود.

نوع دیگری از این برنامه ها برای پناهندگان فرصتهای شغلی با دستمزد فراهم می‌کند به عنوان مثال با ایجاد تسهیل در تاسیس و یا گسترش مشاغل کوچک. این برنامه ها ممکن است از طریق کمیساریا یا شرکای غیر دولتی اجرا شوند.

لطفا برای بررسی اینکه وضعیت شما با هیچ یک از برنامه های موجود در محل اقامت شما تطابق دارد یا خیر با نزدیکترین دفتر کمیساریا تماس بگیرید.