خدمات اصلی برای پناهجویان و پناهندگان در ایران چیست؟

 کمیساریا از دولت ایران و به خصوص اداره اتباع برای حمایت از پناهجویان، پناهندگان و جمعیت بی‌تابعیت و برای فرصت‌های آتی (راه‌حلهای پایدار) پشتیبانی می‌کند .