چگونه استثمار و سوءاستفاده جنسی را گزارش دهم ؟

سوءاستفاده و یا استثمار جنسی رفتاری غیر قابل پذیرش و ممنوع برای تمامی کارکنان سازمان ملل و سازمانهای شریک آن تلقی می‌شود.

استثمار جنسی چیست ؟ عبارت است از هر گونه سوءاستفاده واقعی و یا تلاش برای سوءاستفاده از موقعیت آسیب پذیری ، قدرت نا همسان ویا اعتماد به منظور رسیدن به اهداف جنسی .

سوءاستفاده جنسی چیست ؟ عبارت است از هر گونه فعالیت و یا تهدید جنسی که با استفاده از زور و یا در شرایط فشار و یا نابرابری انجام گیرد.

در راستای استانداردهای رفتاری سازمان ملل، کارکنان کمیساریا و یا شرکان غیر دولتی آن نباید:

  • رابطه جنسی با کسی در قبال پول، استخدام، تبعیض رفتاری، کالا و خدمات داشته باشند.
  • رابطه جنسی با افراد زیر ۱۸ سال داشته باشند.
  • در هیچ شکلی از روابط جنسی که باعث تمسخر، تحقیر و یا رفتار ساطه جویانه شود، شرکت کنند.

اگر اطلاعات، نگرانی یا شکی در مورد استثمار و یا سوءاستفاده جنسی توسط یکی از کارکنان کمیساریا، سازمان ملل و یا ارگانهای غیر دولتی شریک با آنها دارید مستقیماً به دفتر بازرس کل در مقر کمیساریا گزارش دهید:

  • ایمیل: [email protected]
  • فکس محرمانه No.: +۴۱ ۲۲ ۷۳۹ ۷۳۸۰
  • آدرس پستی: سوییس ، ژنو ۱۲۰۲ ، خیابان مونبریلان شماره ۹۴ ، کمیساریا سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

گزارش شما باید شامل موارد زیر شود:

  • چه اتفاقی افتاده است ؟ در مورد حادثه و یا حوادثی که رخ داده است با جزییات توضیح دهید.
  • چه کسی مرتکب تخلفی که ادعا کرده اید شده است ؟ آیا از درگیر بودن فرد دیگری در این مساله اطلاع دارید ؟ لطفاً در صورت امکان نام کامل، عنوان شغلی و سازمان مربوطه را قید کنید.
  • کجا و کی حادثه یا حوادث روی داده اند ؟ لطفا ًدر صورت امکان زمان و تاریخ را قید کنید.

گزارش شما با احتیاط مورد بررسی قرار می گرد و محرمانه نگهداری می شود.