Information for Ukrainian nationals

Information for Ukrainian Asylum Seekers

In addition to the information on UNHCR’s Help website, you can contact UNHCR Türkiye through our Counselling Line at 444 48 68 for more information on asylum procedures and/or to seek support for any medical or specific needs that require immediate support. Information and counselling are not yet available in Ukrainian, but English, Russian and Turkish are available. The Counselling Line runs Monday to Thursday from 09:00 until 17:00 and Friday from 09:00 until 16:00. You may also reach UNHCR via e-mail at [email protected].

You may also contact the Counselling Line (YIMER) of the Presidency of Migration Management (PMM) at 157, which runs 24 hours a day, seven days a week and does offer counselling in seven languages including Russian.


Важливі ресурсі для Вас та Вашої родини

У доповнення до інформації на веб-сайті УВКБ ООН Ви можете зв’язатись з агенством ООН у справах біженців у Туреччині через лінію консультації 444 48 68 за додатковою інформацією щодо процедури надання притулку та/або пошуку для надання будь-яких медичних чи особливих потреб, для тих хто потребує негайної підтримки.

Інформація та консультації ще не доступні українською, але доступні: англійська, російська та турецька мови. Консультативна лінія працює з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00 та у п’ятницю з 09:00 до 16:00. Ви також можете зв’язатися з УВКБ ООН електронною поштою за адресою [email protected].

Ви також можете зв’язатися з консультаційною лінією (YIMER) Керівніцтво з управління міграцією (PMM) за номером 157, яка працює 24 години на добу, сім днів на тиждень і пропонує консультації сімома мовами, включаючи російську.


Asylum and International Protection in Türkiye

The State of Türkiye is the principal provider of protection in Türkiye . The Presidency of Migration Management (PMM) is the national institution responsible for procedures pertaining to foreigners present in Turkey. The national legal framework covers foreigners who reside in Türkiye with a residence permit and those seeking asylum in Turkey.

As a Ukrainian national or a national of a different country with refugee or permanent residence status in Ukraine, if you plan to seek asylum in Türkiye or plan to apply for a residence permit, you should approach the nearest Provincial Directorate for Migration Management in person for registration as soon as possible following your arrival in Türkiye . Registration is an important first step for foreigners in Turkey as it forms the legal basis for your stay in Turkey and allows you access to public services and assistance. During the registration with the Migration Management, please indicate if you or your family members have any urgent medical or specific needs.

Detailed information on the asylum procedures in Türkiye is available in Russian .

Staying safe while seeking asylum

There are many that will want to help you, but not everyone is who they say they are. There are persons who want to take advantage of your situation. For example, they may promise you accommodation, transport, or free food, and use this to pressure you into sexual acts, work, or services you do not agree with. Or they may want to harm you or take your belongings.

There are steps you can take to stay safe:

 • Be alert and follow your own intuition about people you don’t know.
 • Always hold onto your documents and do not hand over your documents to third persons. Take copies of them on your phone and send them to someone you trust.
 • Do not hand over your communication devices (phones, laptops, etc.) to individuals offering support
 • Be wary of people promising to help you get registered, relocated, or resettled to another country in exchange for money or any other favors.
 • Do not follow persons who want to remove you from your family or others with whom you are traveling
 • Use organized transportation by known providers, to the extent possible
 • All UNHCR services are free of charge. Do not trust anyone or any organization asking you to pay for the services of UNHCR or its partners. If money or any other form of favours, including of a sexual nature, is requested from you, you should report and/or the nearest police station immediately.
 • Keep in touch with your family and other people you trust.
 • Know your rights and where you can access help.
 • Seek reliable information from trusted sources.

 

Resettlement to third countries

Resettlement is a solution that enables vulnerable refugees to move from their country of asylum to another country, where they will receive protection and assistance with prospects of long-term residence. UNHCR works with the Turkish Government and third countries to find durable solutions in the form of resettlement for the most vulnerable refugees who are facing protection risks in Türkiye . Based on Türkiye ’s national legislation, Ukrainians are not currently considered for resettlement, as it is a solution currently opened for refugees coming from non-European countries, including but not limited to Syria, Iraq, Iran, and Afghanistan. If you are pursuing other pathways to depart Türkiye, you will need to follow-up directly with relevant Embassies.


Притулок і міжнародний захист в Туреччині

Держава Туреччина є основним постачальником захисту в Туреччині. Керівніцтво з Управління Міграцією (PMM) є національною установою, відповідальною за процедури, що стосуються іноземців, які перебувають у Туреччині. Національна правова база (legal framework) охоплює іноземців, які проживають в Туреччині з посвідкою на проживання, і тих, хто шукає притулку в Туреччині.

Як громадянин України або іншої країни зі статусом біженця чи постійного проживання в Україні, якщо Ви плануєте шукати притулку в Туреччині або плануєте подати заяву на отримання дозволу на проживання, Вам слід особисто звернутися до найближчого Місцевого Управління з Питань Міграції, зареєструватись потрібно якомога швидше після Вашого прибуття в Туреччину. Реєстрація є важливим першим кроком для іноземців у Туреччині, оскільки вона формує юридичну основу для Вашого перебування в Туреччині та дає вам доступ до державних послуг та допомоги. Під час реєстрації в Міграційному Управлінні вкажіть, чи маєте Ви чи члени Вашої родини якісь невідкладні медичні чи особливі потреби.

Детальна інформація про процедури надання притулку в Туреччині доступна російською мовою тут .

Залишайтеся в безпеці під час пошуку притулку

Багато людей захочуть Вам допомогти, але не всі є такими, за кого себе видають. Є люди, які хочуть скористатися вашою ситуацією. Наприклад, вони можуть пообіцяти Вам проживання, транспорт або безкоштовне харчування і використовувати це, щоб притиснути Вас до сексуальних актів, роботи або послуг, з якими Ви не згодні. Або вони можуть захотіти нашкодити Вам або забрати Ваші речі.

Кроки, які Ви можете зробити, щоб залишатися в безпеці:

 • Будьте уважні та дотримуйтесь власної інтуїції щодо людей, яких Ви не знаєте.
 • Завжди тримайте документи при собі і не передавайте документи третім особам. Зробіть їх копії на телефон та надішліть комусь, кому Ви довіряєте.
 • Не передавайте свої комунікаційні пристрої (телефони, ноутбуки тощо) особам, які пропонують підтримку
 • Остерігайтеся людей, які обіцяють допомогти Вам зареєструватися, переселитися чи переселитися в іншу країну в обмін на гроші чи будь-які інші послуги.
 • Не слідкуйте за особами, які хочуть вилучити Вас із вашої родини, або іншими, з ким Ви подорожуєте
 • Використовуйте організований транспорт відомих постачальників, наскільки це можливо
 • Усі послуги УВКБ ООН безкоштовні. Не довіряйте нікому чи будь-якій організації, яка просить Вас платити за послуги УВКБ ООН або його партнерів. Якщо у Вас вимагають гроші або будь-яку іншу форму послуг, у тому числі сексуального характеру, ви повинні повідомити УВКБ ООН та/або негайно звернутись до найближчого відділення поліції.
 • Підтримуйте зв’язок зі своєю сім’єю та іншими людьми, яким Ви довіряєте.
 • Знайте свої права та де Ви можете отримати доступ до допомоги.
 • Шукайте достовірну інформацію з надійних джерел.

 

Переселення в треті країни

Переселення – це рішення, яке дає можливість вразливим біженцям переїхати з країни притулку в іншу країну, де вони отримають захист і допомогу з перспективою довгострокового проживання. УВКБ ООН співпрацює з урядом Туреччини та третіми країнами, щоб знайти довготривалі рішення у вигляді переселення для найбільш вразливих біженців, які стикаються з ризиками захисту в Туреччині. Відповідно до національного законодавства Туреччини, наразі українці не розглядаються для переселення, оскільки це рішення, яке зараз відкрито для біженців з неєвропейських країн, включаючи, але не обмежуючи, Сирію, Ірак, Іран та Афганістан. Якщо ви шукаєте інші шляхи виїзду з Туреччини, вам потрібно буде звернутися безпосередньо до відповідних посольств.


Особам, які знаходяться в Україні / For persons inside of Ukraine

 • Залишатися проінформованим та на звязку (за допомогою радіо, ТВ та Інтернету) та слідувати офіційним порадам щодо вашої безпеки. Дослухайтеся до офіційних повідомлень від надзвичайних служб, місцевої влади, та слідуйте інструкціям, включно із тими, що стосуються комендантської години;
 • Тримайте копію (навіть цифрову) Ваших документів у безпечному місці. Заміна втрачених документів буде легшою, якщо Ви зможете надати копію документів у ДМС пізніше;
 • Отримати поради щодо підтримки дітям під час обстрілів можна отримати на цій сторинці.

УВКБ ООН робить все можливе, щоб продовжити надання своїх послуг та домопоги, а також щоб посилити їх. Щоб отримати більше інформації, будь-ласка зверниться до нашої HELP (Допомога) сторінки в Україні https://help.unhcr.org/ukraine/about-unhcr-in-ukraine/

Важливо зазначити, що УВКБ ООН не задіяно у процедурах, повязаних із залишенням України, або у процедурах евакуації з України для будь-яких осіб.

Громадяни України, які подорожують або знаходяться в інших країнах, можуть звернутися до інформації, наведеної нижче щодо процедур отримання притулку, а також до ресурсів із інформацією про допомогу:

 • У Чеський Республиці, Зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН https://help.unhcr.org/czech/ а також до урядової сторінки https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx (номер гарячої лінії +420 974 801 802)
 • В Угорщині, зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН в Угорщині https://help.unhcr.org/hungary/ а також до сторінки Угорської Гельсинкої Спілки https://helsinki.hu/Ukraine_Guide_2022_02_25_EN.pdf.
 • У Молдові, зверниться, будь-ласка, до сторінки державних органів щодо надання притулку http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE а також до цієї партнерської сторінки https://dopomoga.life/. Ви можете звязатися із офісом УВКБ ООН електронною поштою [email protected]
 • У Польщі, зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН у Польщі https://help.unhcr.org/poland/ а також до польского урядового веб-сайта для громадян України https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en (необхідно прокрутити сайт донизу, щоб отримати інформацію іншими мовами, також зверніть увагу на номер гарячої лінії +48477217575)
 • У Румунії, зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН у Румунії https://help.unhcr.org/romania/ а також до веб-сайту нашого партнера, Румунської Національної Ради у справах біженців https://www.cnrr.ro/index.php/ro/
 • У Словаччині, зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН у Словаччині https://help.unhcr.org/slovakia/ та до словацького урядового веб-сайта для громадян України: https://ua.gov.sk/en.html.
 • У всіх інших країнахзверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН https://help.unhcr.org/ та оберіть відповідну країну

____________________________________________________________________________________________________

 • Stay informed and connected (via radio, TV, Internet) and follow official advice for your security. Listen to official messages from emergency services, local authorities, and follow the instructions, including regarding curfews.
 • Keep a copy (even digital) of your documents in a safe place. The replacement of lost documents will be easier if people can present a copy to the SMS later.
 • For advice on how to provide emotional support to children during these difficult times, see pages such as this

UNHCR is doing its outmost to ensure that its services and assistance are continued and strengthened. For more information, please see our HELP page in Ukraine: https://help.unhcr.org/ukraine/

Please note that UNHCR is not involved in exit procedures or evacuations of any person from Ukraine.

 For Ukrainians traveling to or present in other countries, please see the below for more information about asylum procedures and where to go for help: