خشونت مبتنی بر جنسیت چیست؟

خشونت مبتنی بر جنسیت خشونتی است که بر علیه یک شخص به خاطر جنسیت او صورت می‌گیرد. این مساله یک شخص را وادار به انجام کاری بر خلاف میلش از طریق خشونت، اجبار، تهدید، فریب، انتظارات فرهنگی‌ یا ابزار اقتصادی می‌کند. اگر چه اکثر قربانیان و بازماندگان خشونت جنسی‌ و جنسیتی دخترها و زن ها هستند، ولی‌ اعضای LGBTIQ+  و پسرها و مردها هم می توانند از خشونت جنسی‌ و جنسیتی آسیب ببینند.

انواع خشونت های مبتنی بر جنسیت

خشونت مبتنی بر جنسیت چندین شکل مختلف دارد:

خشونت جنسی‌ هرگونه عمل، اقدام و یا تهدید به عمل، است که در اصل جنسی‌ است و بدون رضایت قربانی صورت می‌گیرد. خشونت جنسی‌ شامل تجاوز، سؤاستفاده و آزار و اذیت جنسی‌، بهره‌ کشی و اجبار به تن فروشی می باشد. این مساله می تواند در زندگی زناشویی نیز اتفاق بیافتد مخصوصاً وقتی‌ عدم رضایت برای عمل جنسی‌ در یکی‌ از زوجین وجود داشته باشد. هرگونه عمل جنسی‌ با یک کودک (هر شخصی‌ که به ۱۸ سال نرسیده است) خشونت جنسی‌ محسوب شده و این عمل اثرات مخربی بر پیشرفت و سلامت ذهنی‌ و جسمی‌ کودک درگیر با این مساله دارد. خشونت جسمی‌ مثل ضرب وشتم، مشت زدن، نقص عضو یا کشتن (با سلاح یا بدون سلاح) اغلب با اشکال غیر خشونت آمیزی از خشونت مبتنی بر جنسیت همانند خشونت عاطفی و روانی همراه می باشد.

خشونت عاطفی و روانی آزار زبانی غیر جنسی است که برای قربانی آن تحقیر آمیز و توهین آمیز است. این می تواند شامل جدا کردن یک شخص از دوستان و خانواده اش، و محدود کردن آزادی حرکت آن شخص باشد.

خشونت اجتماعی – اقتصادی که مانع حضور یک شخص در جامعه می شود. شامل محرومیت یک فرد از دسترسی به خدمات درمانی، تحصیلی و کار، محرومیت از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی او می شود.

خشونت خانگی شامل هرگونه خشونت جسمی، جنسی، روانی، زبانی، و اقتصادی بین شخص با دیگر افراد خانواده است. ممکن است از طرف اعضای خانواده و یا اشخاصی که بعنوان اعضای خانواده تلقی می شوند، صورت بگیرد، خواه این افراد در یک خانه زندگی کنند خواه در خانه های جداگانه.

 آداب و رسوم مضر که شامل ختنه زنان، قتل های ناموسی، چند همسری (ازدواج با دو یا چند شخص)، ازدواج کودکان (هر شخصی که هنوز 18 سال او تمام نشده است) و ازدواج های اجباری (هر ازدواجی که برخلاف خواسته ی شخص صورت گرفته باشد و یا این که برای شخص چاره ای به غیر از ازدواج باقی گذاشته نشده باشد)

  • ازدواج کودکان: مطابق قانون جزا در ترکیه، سن قانونی برای ازدواج ۱۸است. پناهندگانی که می خواهند در ترکیه ازدواج کنند می بایست طبق ضوابط و قوانین ترکیه رفتار کنند. ازدواج غیر رسمی با یک کودک (هر شخصی که هنوز ۱۸ سال او تمام نشده باشد) غیر قانونی است و جرم محسوب می شود و طبق قانون جزا در ترکیه قابل مجازات می باشد.
  • چند همسری: مانند ازدواج کودکان، ازدواج با بیش از یک شخص (چند شخص) در ترکیه غیر قانونی و قابل مجازات می باشد.
  • تمامی گونه های خشونت های مبتنی بر جنسیت، شامل خشونت خانگی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان، نقض اساسی قوانین حقوق بشر هستند و طبق قانون جزا در ترکیه قابل مجازات می باشند.