هشدار هواشناسی در استان هاتای | هاتای

طبق ارزیابی های هواشناسی، تخمین زده می شود که از امروز دمای هوا در منطقه ما 3 تا 5 درجه بالاتر از هنجارهای فصلی باشد. مهم است که افراد مسن، کودکان و شهروندان مبتلا به بیماری های مزمن در برابر گرمازدگی بین ساعات11:۰۰  تا 16:۰۰ که شعاع تابش خورشید به دلیل موج گرما زیاد است، محتاط باشند