أورفا | شماره مرکز تماس

اعلامیه: از تاریخ 15 ژوئن ، شماره مرکز تماس اورفا (04142141444) دیگر فعالیت نخواهد شد. افرادی که مایل به تماس با UNHCR و دریافت خدمات مشاوره هستند، می توانند با شماره مشاوره UNHCR ترکیه، شماره 4444868، تماس بگیرند.