درخواست پناهندگی من رد شد، حالا چه اتفاقی می افتد؟

در صورت رد درخواست شما ، یا در صورت اعطای وضعیت حمایت فرعی که فکر می کنید از حق پناهندگی برخوردار هستید ، حق تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر (مرحله دوم) را دارید. شما باید در مهلت مقرر مطابق با تصمیمی که دریافت کرده اید ، درخواست خود را به اداره پناهندگی منطقه ای یا واحد پناهندگی که جواب منفی را صادر کرده است، ارائه نمایید.

در صورت اقامت درمکانی که دور از اداره پناهندگی منطقه ای (یا واحد پناهندگی) واقع شده است و تصمیم شما را صادر کرده است ، می توانید درخواست تجدیدنظر خود را در نزدیکترین دفتر خدمات پناهندگی ارائه دهید. در این صورت ، درخواست تجدید نظر شما در همان روز از طریق پست الکترونیکی ایمیل به اداره پناهندگی یا واحد پناهندگی که تصمیم را صادر کرده است، ارسال می شود. برای ارائه درخواست تجدیدنظر، باید شخصاً به دفتر خدمات پناهندگی مراجعه کرده و مدرک مربوطه (تجدیدنظر) را که به امضای شما یا وکیل شما رسیده ، به همراه داشته باشید. در صورت بازداشت ، باید درخواست تجدیدنظر خود را به رئیس بازداشتگاه یا مرکز خود بسپارید و او درخواست تجدید نظر شما را با نمابر یا از طریق دیگر به صورت الکترونیکی به دفتر پناهندگی منطقه ای یا واحد پناهندگی صادر کند.

با ارسال درخواست تجدیدنظر، کارت جدید متقاضی حمایت بین المللی به شما تعلق می گیرد.

درخواست تجدیدنظر شما توسط کمیته مستقل تجدیدنظر بررسی خواهد شد. کمیته مستقل استیناف معمولاً درخواستهای تجدیدنظر را براساس اسناد موجود در پرونده شما بررسی می کند و برای مصاحبه با شما تماس نمی گیرد. با این حال ، در صورت تمایل به ارائه شواهد اضافی به منظور در نظر گرفتن درخواست تجدید نظر شما در مورد تاریخ رسیدگی به درخواست تجدیدنظر و همچنین مهلت مقرر به شما اطلاع داده خواهد شد .

در صورت تصمیم کمیته ی استیناف تجدید نظربرای تماس با شما برای مصاحبه ، حداکثر ده (۱۰) روز کاری قبل از تاریخ مصاحبه به شما اطلاع داده می شود. شما حق دارید برای حضور در کمیته استیناف توسط یک وکیل یا مشاور دیگرهمراهی شوید.

کمیته استیناف تصمیم خواهد گرفت که یا به شما پناهندگی اعطا کند ، یا از وضعیت حمایتی جانبی(اجتماعی) برخوردار شوید و یا درخواست تجدید نظر شما را رد کند.

در صورت رد درخواست تجدیدنظر شما ، یا اعطای وضعیت حمایت فرعی که فکر می کنید حق داشتن پناهندگی را دارید ، می توانید درخواست ابطال این جواب را به دادگاه اداری محلی که به مدت (۳۰) روز از روز بعد ازتحویل جواب به شما داده میشود می شود، ارائه دهید. درخواست ابطال اثر تعلیق خودکار ندارد ، به این معنی که در صورت رد درخواست تجدیدنظر ، اخراج شما از کشور امکان پذیر است.

در صورت رد درخواست شما ، در یک بازداشتگاه پیش از عزیمت تا زمان ابطال شدن و یا تایید نهایی درخواست شما در مکانی قبل از خروج از کشور، بازداشت می شوید. شما در بازداشتگاه پیش از عزیمت حبس خواهید شد حتی در صورت ارائه درخواست از نو (درخواست مجدد) و یا درخواست ابطال آن، اگر درخواست تجدید نظر شما دوباره رد شود، شما حق دارید به دادگاه بروید. اگربعد از رای دادگاه درخواست شما دوباره رد شود، کمیته مستقل تجدید نظر جواب بازگردانده شدن به کشور خود را صادر خواهد کرد .