Το αίτημά μου για άσυλο απορρίφθηκε, τι γίνεται τώρα;

Αν η αίτηση σας απορριφθεί, ή σε περίπτωση που σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και εσείς θεωρείται ότι δικαιούστε προσφυγικό καθεστώς, έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόρριψης ενώπιον της Αρχής Προσφυγών (β’ βαθμός). Πρέπει να υποβάλλετε την προσφυγή σας στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αρμόδιο Κλιμάκιο Ασύλου το οποίο εξέδωσε την απορριπτική απόφαση, μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης που έχετε λάβει. 

Αν κατοικείτε σε μία δομή, που βρίσκεται μακριά από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ή το Κλιμάκιο Ασύλου) που εξέδωσε την απόφαση, μπορείτε να καταθέσετε την προσφυγή σας στο κοντινότερο σας Γραφείο Ασύλου. Σε αυτήν την περίπτωση, η προσφυγή θα σταλεί αυθημερόν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή το Κλιμάκιο Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση. Προκειμένου να καταθέσετε την προσφυγή σας πρέπει να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου και να φέρετε μαζί σας το σχετικό έγγραφο (προσφυγή), υπογεγραμμένο από εσάς ή το δικηγόρο σας. Αν είστε κρατούμενος θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή σας στον Προϊστάμενο του χώρου κράτησης ή του κέντρου, ο οποίος και αποστέλλει την προσφυγή με φαξ ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο  στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο εξέδωσε την απόφαση.

Με την κατάθεση προσφυγής θα σας χορηγηθεί εκ νέου Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία.

Η Υπηρεσία Ασύλου διαθέτει μητρώο δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να σας υποστηρίξουν δωρεάν κατά την άσκηση και εξέταση της προσφυγής σας σε β’ βαθμό. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για νομική συνδρομή ηλεκτρονικά. Δείτε εδώ https://applications.migration.gov.gr/ypiresies-asylou/.

Η προσφυγή σας θα εξεταστεί από Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου και δε σας καλεί σε συνέντευξη. Θα ενημερωθείτε όμως για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής σας, καθώς και για το πότε μπορείτε να καταθέσετε, εάν θέλετε, επιπλέον στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να σας καλέσει σε συνέντευξη, θα ενημερωθείτε το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέντευξης. Έχετε το δικαίωμα να να παραστείτε στην Επιτροπή Προσφυγών συνοδεία δικηγόρου ή άλλου συμβούλου.

Η Επιτροπή Προσφυγών είτε θα σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς δικαιούχου επικουρικής προστασίας είτε θα απορρίψει το αίτημα σας.

Αν η προσφυγή σας απορριφθεί ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας, ενώ θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να ασκήσετε αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο κατά τόπον Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της επίδοσης της απόφασης. Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατή η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, στην περίπτωση που η προσφυγή σας έχει απορριφθεί.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας, θα κρατηθείτε σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή σας ή να γίνει τελεσίδικα δεκτή η αίτησή σας. Θα παραμείνετε κρατούμενος στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης ακόμα και αν έχετε καταθέσει μεταγενέστερη αίτηση, ή/και αίτηση ακύρωσης ή/και αίτηση αναστολής. Αν η προσφυγή σας απορριφθεί, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση για την επιστροφή στη χώρα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου σε δεύτερο βαθμό, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υπάρχουν διαθέσιμες σε 18 γλώσσες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.