Δουβλίνο III- Οικογενειακή επανένωση και άλλες νομικές οδοί

Όταν  καταθέσετε την αίτησή σας για διεθνή προστασία, εσείς καθώς και τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι άνω των 14 ετών, θα υποβληθείτε σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα καταχωρηθούν στην κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EURODAC, σκοπός της οποίας είναι η εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ».

Ο κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» ορίζει ποιο ευρωπαϊκό κράτος είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής σας.

Τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία (εφεξής τα κράτη του «Δουβλίνου ΙΙΙ»).

Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος και κάποιο μέλος της οικογένειάς σας (γονέας, αδερφός/αδερφή, θείος/θεία, παππούς/γιαγιά) βρίσκεται νόμιμα σε κάποια χώρα του «Δουβλίνου ΙΙΙ», η χώρα αυτή είναι αρμόδια για την εξέταση της αίτησής σας. Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος και κανένα μέλος της οικογένειάς σας δεν διαμένει νόμιμα σε κάποια χώρα του «Δουβλίνου ΙΙΙ», η αίτησή σας θα εξεταστεί από την Ελλάδα.

Αν είστε ενήλικος και κάποιο μέλος της οικογένειάς σας (με την προϋπόθεση ότι η οικογένεια σας υπήρχε στην χώρα καταγωγής) κατοικεί σε ένα από τα κράτη του «Δουβλίνου ΙΙΙ» ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή ως αιτών άσυλο, εφόσον το επιθυμείτε, το κράτος στο οποίο κατοικεί το εν λόγω μέλος της οικογένειας θα αναλάβει την ευθύνη για την εξέταση της αίτησής σας. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος (όχι σε όλες τις χώρες) και τα ανήλικα άγαμα τέκνα.

Αν διαθέτετε άδεια διαμονής, το αρμόδιο κράτος για την εξέταση της αίτησής σας είναι το κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ» που εξέδωσε την άδεια διαμονής, εφόσον η άδεια έχει εκπνεύσει πριν από το πολύ δύο χρόνια.

Αν διαθέτετε θεώρηση (visa), το αρμόδιο κράτος για την εξέταση της αίτησής σας είναι το κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ» που εξέδωσε τη θεώρηση, εφόσον η θεώρηση έχει εκπνεύσει πριν από το πολύ έξι μήνες. Αν διαθέτετε πάνω από μία άδεια διαμονής ή θεώρηση, το αρμόδιο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ» για την εξέταση της αίτησής σας εξαρτάται από τη διάρκεια και τις ημερομηνίες εκπνοής των αδειών διαμονής ή των θεωρήσεων.

Αν εισήλθατε σε άλλο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ» χωρίς άδεια προτού μεταβείτε στην Ελλάδα, το εν λόγω κράτος είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής σας. Η ευθύνη αυτή εκπίπτει δώδεκα (12) μήνες μετά την παράτυπη είσοδο.

Σε περίπτωση που διαμένατε σε κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ» για πέντε συνεχόμενους μήνες προτού υποβάλετε αίτηση στην Ελλάδα, το εν λόγω κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ» είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής σας.

Αν εισήλθατε νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ», το οποίο δεν απαιτεί θεώρηση, τότε το εν λόγω κράτος είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής σας.

Αν υποβάλατε την αίτησή σας σε κάποιο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα ενός κράτους του «Δουβλίνου ΙΙΙ», τότε το εν λόγω κράτος είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής σας.

Αν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ», το εν λόγω κράτος είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής σας.

Ανεξαρτήτως από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, ένα κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ» μπορεί να δεχτεί να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία για ανθρωπιστικούς λόγους.

Αν δεν ισχύει κανένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια στην περίπτωσή σας, το κράτος που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής σας είναι η Ελλάδα.

Αν κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ» είναι αρμόδιο και δεχτεί να εξετάσει την αίτησή σας, τότε η αίτηση σας στην Ελλάδα θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και θα προωθηθείτε στο εν λόγω κράτος κανονικά εντός έξι μηνών από την ημερομηνία στην οποία το εν λόγω κράτος δέχτηκε να εξετάσει την αίτησή σας.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε κατά της απόφασης ενώπιον της Αρχής Προσφυγής εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην απόφαση που θα λάβετε. Πρέπει να υποβάλλεται την προσφυγή σας στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο εξέδωσε την απόφαση. 

Προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω κριτήρια αποτελεσματικά, όταν υποβάλετε αίτηση για χορήγηση διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τα ακόλουθα:

1) Αν διαθέτετε θεώρηση για κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ»,

2) Αν διαθέτετε άδεια διαμονής για κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ»,

3) Αν εισήλθατε στην Ελλάδα νόμιμα μέσω κάποιου άλλου κράτους του «Δουβλίνου ΙΙΙ»,

4) Αν διαμείνατε παράτυπα σε κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ» πριν έρθετε στην Ελλάδα, και για πόσο καιρό,

5) Αν μέλη της οικογένειάς σας κατοικούν σε κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ», και, αν ναι, το καθεστώς διαμονής τους στην εν λόγω χώρα

Θα πρέπει να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και να προσκομίσετε τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας (π.χ. άδεια διαμονής, δική σας και των μελών της οικογένειάς σας, έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση ή άλλα πιστοποιητικά, θεωρήσεις, έγγραφα που πιστοποιούν την παρουσία σας σε κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνου ΙΙΙ», όπως ταξιδιωτικά εισιτήρια, αποδείξεις ξενοδοχείου κτλ.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με το Δουβλίνο ΙΙΙ, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εδώ. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου θα βρείτε επίσης έντυπα και οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Μία συνοπτική παρουσίαση της Διαδικασίας Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη σε 18 γλώσσες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστεσυης και Ασύλου εδώ

Last update: 11 Oct 2022