Łączenie rodzin

Uznani uchodźcy oraz ci, którym udzielono ochrony uzupełniającej, którzy zostali rozdzieleni z członkami rodziny przed ucieczką lub w jej trakcie, mogą ubiegać się o połączenie rodzin w ciągu 6 miesięcy od otrzymania w Polsce ochrony międzynarodowej.

Niedotrzymanie tego terminu może się wiązać z poważnymi konsekwencjami (szczegóły poniżej).

To nie jest wyczerpujący przewodnik. Przed rozpoczęciem procesu ważne jest zasięgnięcie indywidualnej porady prawnej (link do dostępnych usług tutaj )

Kto się kwalifikuje do łączenia rodzin?

Zgodnie z polskim prawem do wnioskodawcy w Polsce mogą dołączyć tylko następujące kategorie członków rodziny:

 • Współmałżonek (ze związku małżeńskiego uznanego zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Dziecko (poniżej 18 lat) wnioskodawcy i/albo jego współmałżonek, w tym dziecko przysposobione, nad którym wnioskodawca sprawuje władzę rodzicielską
 • [Jeżeli wnioskodawcą jest dziecko bez opieki] Rodzic lub inna osoba dorosła odpowiedzialna za dziecko.

Jak złożyć wniosek

Osoba uznana za uchodźcę lub osoba, której przyznano ochronę uzupełniającą, musi złożyć w swoim urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną.

Jakie dokumenty należy zebrać przed złożeniem wniosku?

Zanim zaczniesz, będziesz musiał/musiała zebrać następujące dokumenty:

 • Dowód statusu uchodźcy lub przyznania ochrony uzupełniającej w Polsce.
 • Podpisana zgoda współmałżonka, wyrażona w języku polskim, na złożenie w jego imieniu wniosku o połączenie z rodziną. Przykłady można znaleźć na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.
 • Tłumaczenie poświadczone na język polski aktów małżeństwa/urodzenia
 • Oświadczenie o liczbie osób na utrzymaniu
 • 4 aktualne kolorowe zdjęcia paszportowe każdego danego członka rodziny
 • 2 kserokopie dokumentów podróży (oraz oryginał do wglądu) każdego danego członka rodziny (w przypadku dzieci poniżej 13. roku życia: 1 kserokopia dokumentów podróży, oryginał do wglądu).
 • Ogólne dowody (zdjęcia rodzinne, korespondencja e-mailowa i telefoniczna itp.)
 • Potwierdzenie wniesienia opłat za wniosek (340 zł za każdy wniosek).

Dla członków rodziny spoza Polski:

 • Dokumenty podróży muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez polskiego konsula.
 • Jeżeli członkowie rodziny nie posiadają ważnego dokumentu podróży i nie są w stanie go uzyskać, mogą otrzymać pozwolenie na okazanie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Mogą oni również ubiegać się o tymczasowy dokument podróży wydany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) lub UNHCR.

Informacje szczegółowe dotyczące procedury: (w językach polskim i angielskim): https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2021/02/laczenie-rodzin-FIN07-01.pdf