الحاق به فامیل

مهاجرین تشخیص شده و اشخاص که محافظت مکمل به آنها اعطا شده است و قبل یا حین فرار از اعضای فامیل خود جدا شده‌اند میتوانند ظرف ۶ ماه از اعطای محافظت بینالمللی در پولند برای الحاق به فامیل تقاضا کنند.

اگر در این ضرب‌الاجل اقدام نکنید، عواقب جدی برایتان خواهد داشت (به جزئیات ذیل مراجعه کنید).

این یک رهنمای جامع نیست.  قبل از شروع پروسه، مهم است که تقاضای مشوره حقوقی شخصی کنند (لنک خدمات موجود در اینجاست)

چه شخص مستحق الحاق به فامیل است؟

بربنیاد قانون پولند، صرف دسته‌بندی‌های ذیل از اعضای فامیل می‌توانند در پولند به متقاضی ملحق شوند:

 • همسر (ذریعه ازدواج مورد تایید بربنیاد قانون جمهوری پولند)
 • طفل (کمتر از 18 سال) متقاضی و/یا همسر او بشمول فرزندخوانده که متقاضی بالای وی قیمومیت دارد.
 • [اگر متقاضی، طفل بدون همراه باشد] والد یا کلانسال دیگر که مسئول طفل است.

طرز تقاضا

مهاجرین تشخیص شده یا شخص که محافظت مکمل به وی در پولند اعطا شده است برای مقصود الحاق به فامیل در دفتر Voivod خود برای اقامت موقت تقاضا کند.

قبل از تقاضا کردن کدام اسناد را باید جمع‌آوری کنم؟

قبل از شروع، ضرورت است که اسناد ذیل را جمعآوری کنید:

 • مدرک اثبات وضعیت مهاجر یا محافظت مکمل در پولند.
 • رضایت‌خط مکتوب به پولندی از طرف همسر برای تسلیم کردن تقاضای الحاق به فامیل به نمایندگی از آنان. مثال‌ها را می‌توان در ویب سایت دفتر voivodeship پیدا کرد.
 • ترجمان نکاح خط/ولادت که صحت آن به پولندی قسم خورده شده باشد
 • اظهاریه تعداد متعلقین و وابستگان
 • 4 تصویر رنگی جدید از پاسپورت برای اعضای فامیل مربوطه
 • 2 کاپی اسناد سفر (و اصل آن برای تفتیش آماده و در دسترس باشد) برای هریک از اعضای مربوطه فامیل (برای اطفال کمتر از 13 سال: 1 کاپی از اسناد سفر، اصل آن برای تفتیش نشان داده شود).
 • مدارک عمومی (تصاویر فامیلی، ایمیل و تلیفون متعلقین و غیره)
 • تصدیق پرداخت مصارف تقاضانامه (PLN 340 برای هر تقاضانامه).

برای اعضای فامیل خارج از پولند:

 • اسناد سفر باید توسط شورای پولند منحیث کاپی صحیح تایید شده باشند.
 • اگر اعضای فامیل اسناد سفر معتبر ندارند و نمی‌توانند آن را حاصل کنند، ممکن است مجاز باشند تا سایر اسناد هویتی را ارائه کنند. همچنان می‌توانند تقاضای سند سفر عاجلی که ذریعه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) یا UNHCR صادر می‌شود را بکنند.

برای جزئیات طرزالعمل: (پولندی، انگلیسی): https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2021/02/laczenie-rodzin-FIN07-01.pdf