طریقه دریافت کمک

UNHCR ٬نهاد پناهجویان ملل متحد٬ جهت محافظت حقوق و سلامتی پناهجویان در تمام دنیا کار مینماید. هدف UNHCR اطمینان از احقاق حقوق همه کسان جهت پناهجویی و پناهنده گی مطمین از جنگ و شکنجه میباشد. UNHCR همچنان از اشخاص بدون تابعیت حفاظت مینماید. در تمام فعالیت های خویش٬ UNHCR روی ضروریات اطفال توجه مبذول داشته و در تلاش ارتقای مساویانه حقوق و دختران میباشد.


نقش UNHCR پولند چیست؟

UNHCR دارای یک دفتر در پولند بوده که در Warsaw موقعیت دارد. UNHCR انطباق حکومتی پولند را با معیار هایه قانون پناهجویی بین‌المللی قانون٬ قانون در ارتباط به اشخاص بی تابعیت٬ و حقوق بشر نظارت مینماید. دفتر مذکور بخاطر دسترسی سریع به طرزالعمل ها٬ دسترسی به حقوق٬ و دسترسی به معلومات حمایت مینماید. UNHCR پولند همچنان در راستای ارتقای آگاهی از موضوعات پناهجویی و بی تابعیتی همراه با یک بورد شرکا بشمول انجیو ها٬ اکادمی ها٬ مکاتب٬ نهاد های جوانان٬ و کسبه کاران فعال میباشد.

در پولند٬ حکومت٬ نه دفتر UNHCR٬ مسوول پردازش ادعاهای محافظت بینالمللی٬ تشخیص یک شخص منحیث پناهجو٬ و تسهیل نمودن ادغام آنها میباشد.

به این معنی که در پولند٬ UNHCR روی موارد ذیل ذیصلاح نمیباشد:

  • ثبت نام پناهجویان
  • مرور درخواست های محافظت بین‌المللی
  • صدور اسناد پناهجویی
  • تاثیر روی نتیجه طرزالعمل های محافظت بین‌المللی

در عوض٬ حکومت پولند مسوول طرزالعمل های مذکور میباشد.


تماس با دفتر UNHCR

UNHCR در پولند بخاطر مشورت دهی شخصی هیچگونه وعده ملاقات نمیدهد.  درصورتیکه شما پناهجو یا مهاجر باشید و نیاز به مشورت روی موضوعات ذیل داشته باشید میتوانید با UNHCR به تماس شوید:

  • طرزالعمل روی محافظت بین‌المللی در پولند٬ حقوق و مسوولیت های شما٬
  • طریقه پیدا نمودن وکلا و کمک های حقوقی رایگان
  • از کجا میتوان همکاری لازم را دریافت نمود
  • یکجا سازی مجدد خانواده
  • توقیف و رهایی از توقیف
  • درصورتیکه شما در پولند بدون تابعیت باشید و نیاز به همکاری داشته باشید.

از طریق ذیل با UNHCR به تماس شوید:

نماینده گی UNHCR در پولند

آدرس: Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa

ایمیل: [email protected]

ساعات کاری: دوشنبه – جمعه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

تمام کمک های UNHCR رایگان میباشد.


از کجا میتوانم کمک حقوقی و خدمات دیگر را دریافت نمایم؟

مشاورت حقوقی رایگان برای پناهجویان و مهاجرین از جانب نهادی های مشخص٬ بشمول شرکای UNHCR موجود میباشد. UNHCR پولند با تمام این نهادها از نزدیک همکاری داشته و در صورت ضرورت ما را باخبر میسازد.

نهادهای ذیل برای پناهجویان و مهاجرین در پولند کمک فراهم مینمایند:

مرکز کمک حقوقی :The Halina Nieć مشاورت حقوقی رایگان برای پناهجویان٬ مهاجرین٬ و اشخاص بدون تابعیت.

شماره تماس: +48 693 390 502; +48 126 337 223

[email protected];ایمیل: [email protected]

ویب سایت: pomocprawna.org

بنیاد :Ocalenie مشاورت حقوقی رایگان٬ دروس لسان پولندی٬ کمک های روانی٬ برنامه های حمایوی ادغام٬ کمک در جستجوی سرپناه.

شماره تماس: +48 603 175 232

ویب سایت: https://en.ocalenie.org.pl/

بنیاد حقوق بشر Helsinki کمک حقوقی رایگان.

شماره تماس: +48 603 175 232

ایمیل: [email protected]

ویب سایت: hfhr.pl

انجمن مداخله حقوقی کمک حقوقی رایگان; کمک ادغام; طبی٬ اجتماعی٬ و حمایت سرپناه.

شماره تماس: +48 226 215 165

ایمیل: [email protected]

ویب سایت: interwencjaprawna.pl

مرکز چند فرهنگی Warsaw مشاورت حقوقی رایگان٬ نصایح٬ و کمک عملی; دروس چند فرهنگی٬ ورکشاپ ها٬ سیمینار ها٬ کنفرانسها; دروس لسان پولندی.

شماره تماس: +48 22 648 11 11

ایمیل: [email protected]

ویب سایت: https://centrumwielokulturowe.waw.pl/en/

فدراسیون برنامه ریزی زنان و خانواده: خط کمکی برای زنان در رابطه به صحت تولید مثل و حقوق زنان٬ بشمول موضوعات خشونت جنسی بر أساس جنسیت (GBV). راه اندازی توسط مربیان بخش جنسی٬ متخصصین بیماری های زنان٬ حقوقدانان٬ و روانشناسان.

۴ بعد از ظهر – ۸ بعد از ظهر به روزهای دوشنبه الی جمعه.

شماره تماس: +48 226 359 395
ایمیل: [email protected]

ویب سایت: https://en.federa.org.pl/about-us/

LAMBDA Warsaw 🏳️‍🌈: کمک رایگان حقوقی و روانی برای مردم LGBTIAQ.

شماره تماس: +48 224 288 388

ایمیل: [email protected]

ویب سایت: http://lambdawarszawa.org/o-nas/