حقوق درخواست دهنده گان برای محافظت بین‌المللی در پولند

تمام پناهجویان در پولند٬ بشمول کسانیکه در توقیف هستند٬ به موارد ذیل حق دارند:

 • دسترسی به مکاتب رایگان و مواد لازمه آموزشی (کتب و مواد درسی) برای اطفال
 • دروس رایگان پولندی
 • مراقبت صحی (در دفاتر مشخص در هماهنگی با OFF)٬ بشمول کمک های طبی٬ درمان خاص٬ صحت روانی و حمایت اجتماعی-روانی٬ و بعضی از موارد مراقبت دندان.
 • دسترسی به نماینده های UNHCR
 • دسترسی به نهاد های غیر حکومتی که کمک ها و خدمات را٬ بشمول خدمات حقوقی به پناهجویان فراهم مینمایند.
 • دسترسی به معلومات حقوقی روی طرزالعمل های محافظت بین‌المللی
 • دسترسی به کمک های رایگان حقوقی جهت استیناف خواهی در برابر فیصله منفی محافظت بین‌المللی (“مثال اول”)
 • همکاری در بازگشت داوطلبانه به کشوری که شما حق برگشت به آن را دارید.

پناهجویانیکه خارج از توقیف خانه هستند و به مرکز پذیرش گزارش شده اند نیز دارای حقوق ذیل میباشند:

 • محل بود و باش (در یک مرکز مشخص بود و باش)
 • غذا
 • بازپرداخت مصارف حمل و نقل بخاطر فعالیت های مرتبط (مثال مرتبط به طی مراحل محافظت بین‌المللی٬ آزمایشات طبی٬ واکسین)
 • کمک های نقدی دوامدار بخاطر خرید محصولات بهداشتی شخصی (۲۰ PLN در یک ماه) و مصارف عمومی (۵۰ PLN در ماه)
 • کمک نقدی یک بار بخاطر لباس و بوت (۱۴۰ PLN)
 • کمک نقدی برای غذا بخاطر أطفال دارای سنین ۶ سال و کمتر از آن و أطفالی که به مکتب میروند (۹ PLN در روز).

پناهجو میتواند بخاطر زنده گی کردن خارج از مرکز بود و باش را درخواست نموده و بخاطر سرپناه و مصارف خارج از مرکز بود و باش در مواقع خاص درخواست بدهد (درصوتریکه بخاطر دلایل لوژستیکی نیاز باشد (مثال ازدحام بیش از حد) یا دلایل امنیتی (مثال محافظت بخاطر زنان مجرد)٬ یا برای اشخاصیکه محافظت اعطا گردیده است. کمک مذکور مساوی با موارد ذیل میباشد:

تعداد اعضای خانوادهمبلغ فی روز/فی نفرمبلغ فی ماه/فی نفر
مجرد۲۵ PLN (تقریباْ ۶،۲۵ یورو)۷۵۰ PLN (تقریباْ ۱۸۷،۵ یورو)
۲ نفر۲۰ PLN (تقریباْ ۵ یورو)۶۰۰ PLN (تقریباْ ۱۵۰ یورو)
۳ نفر۱۵ PLN (تقریباْ ۳،۷۵ یورو)۴۵۰ PLN (تقریباْ ۱۱۲،۵ یورو)
۴ نفر۱۲،۵۰ PLN (تقریباْ ۳ یورو)۳۷۵ PLN (تقریباْ ۹۳،۷۵ یورو)