آیا اسکان مجدد خارج از پولند قابل ممکن است؟

نی.

اسکان مجدد بشمول انتخاب و انتقال مهاجرین از کشوری که در آنجا پناهنده شده‌اند به کشور ثالث است که – منحیث مهاجر – با محافظت، مساعدت و وضعیت اقامت دائمی، موافقت کرده است.

اسکان مجدد یک حق نیست و مهاجر نمیتواند تقاضای اسکان مجدد کند. اسکان مجدد که کشورها پیشنهاد می‌دهند، هر سال فقط ظرفیت محدود دارد و تعداد معدودی از مهاجرین، معیارهای سختگیرانه UNHCR برای کشورهای اسکان مجدد را پوره می‌کنند.

به دلیل محدودیت ظرفیت اسکان مجدد، UNHCR در اروپا از اسکان مجدد مهاجرین تشخیص شده در کشوری که عضو کنوانسیون پناهندگان 1951 هستند مانند پولند حمایت نمی‌کند. برعلاوه چون دولت پولند مسئول، پروسیجر مهاجرین در پولند است، UNHCR در پولند نمیتواند مهاجرین را برای اسکان مجدد در خارج از پولند توصیه کند.

اگر یک سفارتخانه شما را به UNHCR ارجاع کرد، لطفاً به یاد داشته باشید که به دفتر UNHCR در پولند اشاره ندارد. برای توصیه یا احتمالات عام مهاجرتی باید به سفارتخانه‌های مربوطه مراجعه کنید.

اگر یک پیشنهاد برای اسکان مجدد خارج از پولند در عوض پرداخت پول، دریافت کردید: مکث کنید، فکر کنید و از آن دور شوید. احتمالاً سعی کردهاند کلاهبرداری کنند.   همه مساعدتهای بشردوستانه UNHCR رایگان هستند.