پروگرام ادغام برای مهاجرین تشخیص شده در پولند

شخصی که حالت مهاجرت یا محافظت مکمل وی اعطا گردیده باشد:به مدت 12 ماه برای حمایت از ادغام در جامعه پولند مساعدت اعطا می‌شود.

مساعدت ادغام بشمول ذیل است:

  • مساعدت نقدی بشمول پریمیوم یا پرداخت حق بیمه صحی و تعلیم لسان پولندی
  • دسترسی به هدایات کارمندان اجتماعی و مسلکی‌ها بشمول یافتن محل اسکان
  • معلومات و حمایت برای ارتباط با سایر موسسات و فعالیت‌های متمرکز بالای ادغام.

برای دسترسی به مساعدت ادغام، مهاجر تشخیص شده باید:

  • از زمان اعطای حالت مهاجرت یا محافظت مکمل، ظرف 60 روز تقاضا را روان کنند.
  • تقاضانامه ذریعه مرکز مساعدت فامیلی محلی (Centrum Pomocy Rodzinie) به والی محلی در محل اقامت تسلیم می‌شود. (طرز مثال در ورشو: wcpr.pl)
  • تقاضا همچنان به طفل صغیر و همسر که حالت مهاجرت یا محافظت مکمل اعطا شده دارد، اعمال می‌شود.

مهاجرین تشخیص شده که همسر باشندگان پولندی برای مساعدت ادغام مستحق نیستند.

برای کسب معلومات اضافه: https://www.gov.pl/attachment/3727e13f-fe5e-4494-b22b-10edf3fccbe2