خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Poland -

به ویب سایت “کمک” که از طرف UNHCR٫ نهاد مهاجرت ملل متحد راه اندازی گردیده خوش آمدید.  UNHCR  ویب سایت مذکور را بخاطر مهاجرین و پناهجویان در پولند٬ خانواده های ایشان٬ و کسانیکه با آنها مساعدت مینمایند ایجاد نموده است. 

در این ویب سایت شما به معلومات مفید و لینک های ویب٬ بشمول موضوعات ذیل دسترسی خواهید داشت:

معلومات موجود درین ویب سایت فقط مربوط به کسانی میشود که در حال حاضر در پولند بود و باش دارند. معلومات موجود درین ویب سایت عمومی بوده و ممکن روی وضع شخصی شما کاربرد نداشته باشد.

درصورتیکه شما در جستجوی معلومات یا کمک خارج از پولند میباشید٬ لطفاْ از دیدن نماییدUNHCR Help Homepage.

این صفحه٬ بشمول بخش های مختلف آن٬ بگونه دوامدار به روز رسانی میگردد. لسان های بیشتر بزودی!