گزارشدهی از سوءاستفاده جنسی و توهین

بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، رفتارهای غیرقابل قبول و منع برای همه پرسونل سازمان ملل متحد و اعضای NGOهای شریک هستند.

 بهره‌کشی جنسی چیست؟ 

هرگونه سوءاستفاده واقعی یا سعی برای استفاده از موقعیت آسیب‌پذیر، قدرت برتر یا اعتماد برای مقاصد جنسی.

 سوءاستفاده جنسی چیست؟ 

هر گونه فعالیت جنسی واقعی یا تهدید شده که به عنف و زور یا تحت شرایط نابرابر یا اجباری انجام شود.

بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی ممکن است برای هر شخص – مرد، زن، پسر و دختر – در هر سنی و در هر شرایطی واقع شود.

حفاظت از بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی

منطبق با استندردهای رفتار و سلوک سازمان ملل،  پرسونل UNHCR و NGO‌های شریک نباید:

 • در ازای پول، استخدام، انجام امور ترجیحی، کالا یا خدمات، با کدام شخص فعالیت جنسی داشته باشند
 • با هر طفل کمتر از 18 سال فعالیت جنسی داشته باشند
 • در کدام شکل رفتار تحقیرآمیز جنسی، پست کننده یا بهره‌کشی جنسی حاضر باشند.

راپوردهی بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی مشکوک

اگر از یک بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی محتمل ذریعه پرسونل UNHCR، UN یا NGO مطلع هستید، یا تشویش دارید یا مظنون هستید، می‌توانید مستقیماً به ذیل راپور دهید:

UNHCR پولند: [email protected]

دفتر سرمفتش (IGO) در قرارگاه‌های مرکزی UNHCR:

 • ایمیل: [email protected]
 • فاکس محرمانه:  +41 22 739 7380
 • آدرس پستی: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

در این راپور باید موارد ذیل را شامل کنید:

 • چه اتفاق افتاده است؟
  • ·    آنچه از حادثه یا حوادث می‌دانید را با جزئیات تشریح دهید.
 • چه شخصی تخلف ادعاشده را مرتکب شده است؟
  • آیا می‌دانید که شخص دیگری هم در آن کار بوده است؟ در صورت امکان لطفاً نام مکمل، عناوین شغلی و سازمان را ارائه کنید.
 • چه وقت و کجا حادثه یا حوادث واقع شده است؟
  • در صورت امکان، تاریخ و زمان را شامل کنید.

با راپور شما محتاطانه برخورد میشود و طرز مکمل محرم نگه داشته میشود.