منبع کووید-19

برای حفاظت از خودم، فامیل و جامعه خود در برابر کووید-19 چی کار باید بکنم؟

همیشه حفظالصحه را رعایت کنید، بشمول:

  • مرتباً دست‌های خود را با آب و صابون یا مایعات الکول‌دار شسته کنید
  • بین خود و سایرین، حداقل 2 متر (6 فت) فاصله را حفظ کنید.
  • به چشم، بینی و دهان خود دست نزنید
  • وقت سرفه یا عطسه دهان و بینی خود را با دستمال یا آرنج بپوشانید، بعد دستمال مستعمل را فوراً دور بیندازید.
  • اگر ناخوش هستید در منزل بمانید

برای معلومات قابل اعتماد درباره طرز حفاظت از خود، فامیل و جامعه خود، به ویب سایت سازمان صحت جهانی در https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses مراجعه کنید.

علائم رایج کووید-19 چی است؟

رایج‌ترین علائم بشمول تب، سرفه، مشکلات تنفسی، دردهای عضلانی و خستگی است. 

معلومات اضافه درباره خصوصیات وایرس کرونا در ذیل موجود است: https://www.gov.pl/web/coronavirus

اگر علائم کووید-19 داشتم چه باید بکنم و کجا باید مراجعه کنم؟

اگر ناخوش هستید، در تماس شوید با:  800 190 590 (رایگان) (برای انگلیسی 6 را فشار دهید) برای اطلاع از طرز برخورد با عفونت مشکوک به کووید.

در اسرع وقت باید ذریعه تلیفون با نزدیک‌ترین استیشن صحی – اپیدیمولوجیک در تماس شوید. قبل از تماس تلیفونی مراجعه نکنید. هر استیشن وظیفه دارد 24 ساعته در روز باز باشد.

تا زمانی که کمک دریافت نکردید، خود را از دیگران منزوی کنید.

برای کسب معلومات اضافه:  https://www.nfz.gov.pl/

آیا باید برای تشخیص یا تداوی باید پول پرداخت کنم؟

نی. مساعدت‌های مربوط به کووید-19 برای همه مستقل از وضعیت آنها در پولند، رایگان است.

اگر برای حمایت بین‌المللی تقاضا داده باشم، می‌توانم پیچکاری شوم؟

بله، می‌توانید. اشخاص شامل در پروسیجرهای پناهندگی می‌توانند در پروگرام ملی مصئون سازی علیه کووید-19 پیچکاری شوند. از داکتر خود، درباره پیچکاری منحیث یک جزء از سیستم مراقبت‌های صحی برای متقاضیان حمایت بین‌المللی، جزئیات بیشتری پرسان شوید.

برای کسب معلومات اضافی درباره پیچکاری کووید در پولند (پولندی، روسی، انگلیسی): 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/e-skierowanie-na-szczepienie-dla-cudzoziemcow

آیا پیچکاری کووید-19 رایگان است؟

بلی. برای اشخاص که تقاضای حفاظت بین‌المللی کرده‌اند، واکسین رایگان است.

درباره تغییرات اخیر یا محدودیت‌های جابجایی در پولند و محل زندگی خودم از کجا می‌توانم مطلع شوم؟

معلومات درباره تغییرات اخیر، معلومات عام، محدودیت‌های جابجایی و محدودیت‌های موقت در اینجا https://www.gov.pl/web/coronavirus موجود است (پولندی، انگلیسی، اوکراینی، روسی).