اقامت دائمی در پولند

شما حق دارید تقاضای مجوز اقامت نامحدود در پولند کنید، اگر:

  • منحیث مهاجر تشخیص شده در پولند باشید یا محافظت مکمل به شما اعطا شده باشد
  • در ارتباط با وضعیت مهاجرت، محافظت مکمل یا بربنیاد مجوز اقامت به دلایل بشردوستانه، طرز متداوم در دوره‌ای که کمتر از 5 سال نباشد در سرزمین پولند حضور داشته باشید.

تقاضای اقامت دائمی در پولند می‌تواند:

  • به دریافت تابعیت پولندی در آینده منتهی شود.
  • شما را از خطر لغو وضعیت مهاجرت به هر دلیلی در آینده محافظت کند