Pobyt stały w Polsce

Masz prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały na czas nieokreślony w Polsce, jeżeli:

  • Zostałeś/zostałaś uznany/uznana za uchodźcę w Polsce lub udzielono Ci ochrony uzupełniającej
  • Przebywasz na terytorium Polski nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat w związku ze statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub na podstawie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych

Ubieganie się o pobyt stały w Polsce może:

  • Prowadzić do uzyskania polskiego obywatelstwa w przyszłości.
  • Chronić Cię przed ryzykiem cofnięcia Twojego statusu uchodźcy z jakiegokolwiek powodu w przyszłości