Informacje dla osób przybyłych z Ukrainy

Najnowsze informacje pochodzące od rządu RP: ua.gov.pl | Pomoc: PomagamUkrainie
Oferty pracy: PracawPolsce

Jeżeli masz pytania dotyczące uzyskania numeru PESEL, kliknij tutaj

Najnowsze informacje na temat programu pomocy finansowej UNHCR znajdziesz w zakładce poniżej

👧 🧒 Masz poniżej 18 lat? Kliknij tutaj

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat usług oferowanych przez UNHCR, możesz zadzwonić na linię konsultacyjną: 800 012 948 (poniedziałek-piątek, 8:30-16:30)

Bezpieczne Przestrzenie Blue Dot, Centra Ochrony i Wsparcia – kliknij tutaj
Strona Digital Blue Dot – kliknij tutaj

Witaj na stronie informacyjnej dedykowanej osobom przybywającym z Ukrainy. Szczegółowe informacje oraz linki do zasobów dostępne są w zakładkach poniżej:


Ważne zasoby dla Ciebie i Twojej rodziny

Poza informacjami dostępnymi na tej stronie, Rząd RP uruchomił oficjalną stronę internetową, infolinię, oraz adres e-mail z przydatnymi informacjami i zasobami:

Dodatkowe informacje możesz również znaleźć na stronie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć: kliknij tutaj oraz na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: kliknij tutaj

Możesz również bezpośrednio zadać swoje pytania UNHCR poprzez e-mail:

 • Telefon: 800 012 948 (od poniedziałku do piątku, 8:30 – 16:30)
 • E-mail: [email protected]

Jak Otrzymać Pomoc Finansową UNHCR

Program Ukierunkowanej Pomocy dla Osób Znajdujących się w Najtrudniejszej Sytuacji

UNHCR udziela pomocy finansowej osobom i rodzinom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji, którzy uciekli z Ukrainy do Polski w dniu lub po 24 lutego 2022. Program ma na celu wsparcie uchodźców w zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Do tej pory, wsparcia udzielono ponad 300 000 uchodźców.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat programu pomocy pieniężnej, możesz skontaktować się z linią doradczą UNHCR pod numerem 800 012 948 (pon-pt, 8:30-16:30) lub wysłać e-mail na adres [email protected]

Kto kwalifikuje się do udziału w nowym programie?

Każda sprawa jest oceniana merytorycznie, a ostateczną decyzję podejmuje UNHCR na podstawie wyniku rozmowy. Jednakże, aby ubiegać się o wsparcie, osoba musi spełniać następujące minimalne kryteria:

 1. Wnioskodawca przybył do Polski w dniu lub po 24 lutego 2022, a przed tą datą jego głównym miejscem zamieszkania była Ukraina; oraz
 2. Wnioskodawca ma poważne potrzeby w zakresie ochrony (np. osoba starsza, wyłączny opiekun, dziecko bez opieki lub oddzielone od opiekunów przebywające poza wyznaczonymi ośrodkami, kobieta w ciąży, osoba z niepełnosprawnością, osoba z poważnym stanem zdrowia i inne); oraz
 3. Wnioskodawca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (np. nie ma stałego zatrudnienia; lub nie otrzymuje polskiego zasiłku dla bezrobotnych; lub nie ma stałego źródła dochodu; oraz nie korzystał wcześniej z programu finansowego żadnej organizacji w Polsce, z wyjątkiem 300 zł od rządu polskiego).

Czy mogę zaaplikować?

Samodzielne skierowanie lub aplikacja nie są możliwe dla tego programu. Rodziny i osoby w potrzebie będą identyfikowane różnymi kanałami, w tym poprzez organizacje partnerskie i władze lokalne. Jeżeli Twoja rodzina zostanie wzięta pod uwagę i skierowana na rozmowę kwalifikacyjną, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio. Ważne: Nawet jeśli zostaniesz zaproszony na rozmowę, nie ma gwarancji, że otrzymasz pomoc finansową. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas rozmowy kwalifikacyjnej po ocenie spełnienia kryteriów.

Masz pytania na temat wcześniejszych programów pomocy finansowej?

Jeżeli zostałeś zarejestrowany w ogólnym programie wielofunkcyjnym (Multi-Purpose Cash Assistance Programme MPCA) pomiędzy marcem a wrześniem 2022 r. i masz pytania z tym związane, skontaktuj się z nami:

 • Linia konsultacyjna UNHCR, w przypadku pytań i skarg: 800 012 948 (poniedziałek-piatek, w godz. 8:30-16:30)
 • Infolinia banku, w przypadku problemów technicznych z bankomatem lub BLIK-iem: 61 856 52 66 (poniedziałek-piątek, w godz. 9:00 – 17:00)
 • Centrum UNHCR w Warszawie: Ul. Kamionkowska 11 (poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-16:00)

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, możesz skontaktować się z UNHCR przez telefon 800 012 948 (poniedzialek-piątek, godz. 8:30-16:30) lub przez email: [email protected]

Zachęcamy również do zapoznania się ze wsparciem oferowanym przez państwo polskie. Informacje dostępne są w broszurze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (w języku ukraińskim oraz w języku polskim).


Pobyt w Polsce

Zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Specustawa), pobyt każdego obywatela Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy. Specustawa nie przewiduje konieczności składania dodatkowych wniosków, żeby taki pobyt zalegalizować, jednakże bardzo istotne jest wystąpienie o nadanie numeru PESEL, który zapewnia dostęp do specjalnych świadczeń przewidzianych dla osób z Ukrainy.

Kto może korzystać z przepisów specjalnej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?

 • Obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie (nawet jeżeli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do Polski  24.02.2022 roku lub po tym dniu i chcą zostać w Polsce.
 • Obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny (nawet jeśli nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa), którzy przybyli do Polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu oraz chcą zostać w Polsce.

Ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy którzy posiadają: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.

 

LEGALNOŚĆ POBYTU

Obywatele Ukrainy nie muszą podejmować żadnych formalnych działań po przybyciu do Polski. Przez 18 miesięcy, licząc od 24.02.2022 roku, pobyt w Polsce jest automatycznie legalny.

Jeżeli jednak obywatel Ukrainy, który przybył do Polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu nie ma pieczątki w paszporcie lub innego dokumentu potwierdzającego datę przybycia do Polski powinien w ciągu 30 dni od przybycia do Polski złożyć wniosek o numer PESEL – aby wykazać prawo do legalnego pobytu. Wniosek o PESEL, składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie. Wzory wniosku w języku polskim i ukraińskim znajdują się tutaj.

 

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA

Ze względu na specjalne przepisy dostosowane do panującej sytuacji, nie ma potrzeby składania oficjalnego wniosku o status uchodźcy.

Osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) mogą te wnioski wycofać, aby móc korzystać z przepisów ustawy.

DIIA.PL

Dokument ten uprawnia do przekraczania polskiej granicy w kierunku wjazdowym z terytorium Ukrainy przez cały czas uznawania pobytu obywatela Ukrainy za legalny w Polsce na podstawie Specustawy (czyli przez 18 miesięcy liczonych od dnia 24 lutego 2022 roku), bez względu na to, czy danemu cudzoziemcowi przysługują dni ruchu bezwizowego, czy nie.

Dokument Diia.pl udostępniany jest w aplikacji mobilnej mObywatel, którą można pobrać na telefon komórkowy z systemem Android i iOS.

Dokument elektroniczny Diia.pl pozwala potwierdzić najważniejsze informacje na temat cudzoziemca takie jak: imię i nazwisko, nadany numer PESEL, rok i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dla ułatwienia korzystania dodana jest również fotografia cudzoziemca.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z linią telefoniczną Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć dla uchodźców z Ukrainy +48 725 449 374 lub odwiedź stronę internetową www.pomocprawna.org

Jeśli NIE przyjechałeś/aś z Ukrainy, zapoznaj się z informacjami na temat ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce: Dostęp do ochrony międzynarodowej


Dostęp do Usług w Polsce

Każdy kto opuszcza terytorium Ukrainy i potrzebuje pomocy może udać się do punktu recepcyjnego lub punktu informacyjnego

 • Możesz udać się do punktu recepcyjnego z granicy, lub do jednego z punktów informacyjnych na stacjach kolejowych.

Na dedykowanej stronie rządu RP (ua.gov.pl), znajdziesz informacje na poniższe tematy:

Możesz również uzyskać informacje na temat pomocy za pośrednictwem strony rządowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/

Pomoc medyczna

 • Jak uzyskać dostęp do usług medycznych w Polsce?
 • Numer alarmowy:  112
 • Państwowe Pogotowie Ratunkowe: 999
 • Infolinia WHO dla pacjentów pochodzących z Ukrainy: 800 00 30 21 (pn.-pt. 8:00-20:00, sb.-nd. 9:00-20:00)
 • Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia (24/7): 800 190 590
 • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – Ministerstwo Zdrowia: 800 137 200
 • Infolinia pogotowia psychologicznego (24/7)
  • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Telefon dla dorosłych: 800 70 2222
 • COVID -19 – Szczepionka: 989

Usługi dla kobiet i dziewcząt

Centrum Praw Kobiet

Informacje, ogólne i specjalistyczne wsparcie dla kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć (GBV), w tym dla kobiet z Ukrainy. Osoby udzielające informacji przeszły podstawowe szkolenie w zakresie zapobiegania i reagowania na przemoc ze względu na płeć. Mogą one ułatwić skierowanie do wyspecjalizowanych osób zajmujących się GBV oraz bezpośredniego doradztwa psychologicznego i prawnego.

 • +48 800 10 77 77 (język ukraiński), poniedziałek – piątek 10:00-18:00
 • +48 600 070 717 (język polski), 24 godziny / 7 dni w tygodniu

 Feminoteka

Telefon dla kobiet i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy seksualnej. Pierwszy kontakt oraz skierowanie do wsparcia psychologicznego, społecznego i pomocy prawnej.

 • +48 888 88 79 88 (język ukraiński i rosyjski), poniedziałek – piątek 14:00-17:00
 • +48 888 883 388 (język polski), poniedziałek – piątek 11:00-19:00

 FEDERA

Infolinia dotycząca zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla WSZYSTKICH.

 • +48 22 635 93 93 (język polski), poniedziałek – piątek 16:00-22:00
 • +48 573 185 626 (język ukraiński i polski), poniedziałki, środy, piątki 17:00-21:00 (pomoc prawna)

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem/ką, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Mudita (Whatsapp +48 539 866 471, pon-pt, 10.00-18.00, [email protected]) aby otrzymać wsparcie w zakresie:

 • uzyskania informacji (orzeczenia, zasiłki, itp.)
 • pobytu w ośrodku recepcyjnym (Kraków, Warszawa)
 • pomocy w znalezieniu mieszkania lub terapii, specjalistycznej opieki
 • udziału w grupach wsparcia dla opiekunów
 • uzyskania specjalistycznego sprzętu (np. wózków)

Aby uzyskać polskie zaświadczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności najpierw udaj się do lekarza, który wyda Ci zaświadczenie na specjalnym formularzu (poinformuj lekarza, że potrzebujesz dokument do wydania orzeczenia o niepełnosprawności). Z takim zaświadczeniem (nie starszym niż 30 dni) oraz dokumentacją ukraińską, jeśli taką posiadasz, udaj się do Zespołu Ds. Orzekania o Niepelnosprawności, gdzie wypełnisz krótki wniosek. Następnie sprawdzaj pocztę, ponieważ otrzymasz wezwanie do stawienia się na komisję, która oceni Twój stan.

Dla członków społeczności LGBTIAQ+

LAMBDA Warsaw 🏳️‍🌈

Konsultacje psychologiczne, pomoc prawna, schronienie dla uchodźców z Ukrainy, którzy doświadczają przemocy lub dyskryminacji ze względu na ich orientację psychoseksulaną lub tożsamość płciową.

Telefon 📞: +48 22 628 52 52, poniedziałek – piątek, 12:00-14:00 (język polski), 16:00-18:00 (język ukraiński i rosyjski)
E-mail: [email protected]; [email protected]
Strona internetowa: http://lambdawarszawa.org/o-nas/

Wyspecjalizowane grupy w innych miastach możesz znaleźć tutaj: https://ukraina.paradarownosci.eu/

Kursy języka polskiego

Bezpłatny kurs języka polskiego dla osób przyjeżdżających z Ukrainy przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA): kliknij tutaj

Bezpłatny kurs języka polskiego eTutor: kliknij tutaj

Powiatowe Urzędy Pracy organizują bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy posiadających status osoby bezrobotnej. Skontaktuj się z najbliższym Powiatowym Urzędem Pracy aby dowiedzieć się więcej.


Łączenie rodzin i szukanie zaginionych członków rodziny

Informacje dla osób przybyłych z Ukrainy na temat łączenia rodzin i szukania zaginionych członków rodziny:


Relokacja do Stanów Zjednoczonych, Kanady lub innego kraju

Każda osoba, która chce przenieść się do innego państwa powinna skontaktować się bezpośrednio z ambasadą tego państwa lub poszukać informacji na temat procedur na stronach internetowych ambasad

 • UNHCR nie umożliwia przesiedleń do innych państw i nie jest w stanie pomóc w kwestiach związanych z podróżą
 • UNHCR w Polsce nie prowadzi procedur dotyczących statusu uchodźcy w celu ułatwienia relokacji do innych krajów

Informacje dotyczące poszczególnych państw:


Jeżeli czujesz, że możesz być zagrożony handlem ludźmi

Jeżeli czujesz, że możesz być zagrożony handlem ludźmi, zadzwoń na 112, lub na rządową infolinię dot. handlu ludźmi: +48 226280120


Zobacz także: