Program integracyjny dla uznanych uchodźców w Polsce

Osoba ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą: może otrzymać pomoc przez okres do 12 miesięcy na wsparcie integracji ze społeczeństwem polskim.

Pomoc integracyjna obejmuje:

  • Pomoc pieniężną, w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne i naukę języka polskiego
  • Dostęp do pracowników socjalnych i porad specjalistycznych, w tym znalezienie mieszkania
  • Informacje i wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami i działaniach integracyjnych.

Aby uzyskać dostęp do pomocy integracyjnej, uznany uchodźca musi:

  • Złożyć wniosek w ciągu 60 dni od momentu nadania statusu uchodźcy lub przyznania ochrony uzupełniającej.
  • Wniosek składa się za pośrednictwem lokalnego Centrum Pomocy Rodzinie do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania osoby. (Na przykład w Warszawie: wcpr.pl)
  • Wniosek dotyczy również małoletniego dziecka i współmałżonka, któremu przyznano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Osoby uznane za uchodźców będące współmałżonkami obywateli polskich nie są uprawnione do pomocy integracyjnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/attachment/3727e13f-fe5e-4494-b22b-10edf3fccbe2