حقوق مهاجرین تشخیص شده در پولند

شخصی را که حالت مهاجرت یا محافظت فرعی وی اعطا گردیده باشد:

  • حق سکونت نامحدود را در پولند دارد.
  • یک کارت سکونت را دریافت مینماید (اعتبار الی ۳ سال٬ با تمدید) و اسناد سفر جنیوا (اعتبار الی ۲ سال٬ با تمدید). در صورت محافظت فرعی٬ کارت سکونت مذکور برای مدت ۲ سال٬ با تمدید قابل اعتبار میباشد.
  • دارای عین حق مانند شهروندان پولندی٬ به استثنای حق رای میباشد. که شامل حق زنده گی در پولند٬ سفر٬ کار و آغاز تجارت بدون اجازه نامه کاری مشخص٬ دسترسی به تعلیم و تربیه٬ دریافت کمک اجتماعی بشمول مزایای بیکاری٬ و دسترسی به خدمات صحی عامه است.
  • به مدت 12 ماه به کمک ادغام دسترسی دارد

مهاجرین تشخیص شده باید همه قوانین، پالیسیها و طرزالعملهای الزامی برای باشندگان پولندی را رعایت کنند.