دسترسی به حفاظت بین‌المللی

این صفحه یک مرور کلی را بخاطر دسترسی به طرزالعمل های محافظت بین‌المللی در پولند و اشکال دیگر حقوقی به نمایش میگذارد. در صورت امکان٬ همیشه تلاش نمایید تا در رابطه به قضیه خود با یک حقوقدان مشورت نمایید. (یک فهرست موجودیت حقوقدانان موجود میباشد اینجا)

محافظت بین‌المللی چیست؟

درصورت که یک شخص از بازگشت به کشور اصلی خود بخاطر خطر شکنجه یا آسیب جدی به سبب نژاد٬ مذهب٬ ملیت٬ مفکوره سیاسی٬ یا عضویت در یک گروه اجتماعی سیاسی هراس داشته باشد ممکن به محافظت بین‌المللی نیاز پیدا کند. تحت قانون بین‌المللی و پولند٬ معیار مشخص جهت تشخیص شایستگی بخاطر شناخته شدن منحیث یک پناهجو موجود میباشد.

محافظت بین‌المللی به شخص اجازه میدهد تا به عوض ارسال دوباره به کشوری که به سبب شکنجه از آن در هراس میباشد در پولند باقی بماند.

محافظت بین‌المللی بگونه خودکار اعطا نمیگردد. کسانیکه خواهش اینگونه محافظت را دارند باید درخواست بدهند و به حکومت ثابت بسازند که آنها مستحق میباشند.

همه کسان بخاطر محافظت بین‌المللی مستحق نمیباشند.

در اتحادیه اروپا (EU)٬ صرفاْ یک کشور اروپایی میتواند یک درخواست را بخاطر محافظت بین‌المللی مرور نماید٬ که همانا معمولاْ اولین کشوری میباشد که شخص داخل میگردد. که بنام مقررات دوبلین یاد میگردد.

به این معنی که اگر یک شخص در ابتدا داخل اروپا در پولند داخل میگردد:
• پولند تنها کشور اروپایی میباشد که میتواند ادعای محافظت بین‌المللی وی را مرور نماید.
• درصورتیکه وی به کشور دیگری اروپایی سفر نموده و بخاطر محافظت بین‌المللی درخواست دهد به احتمال زیاد دوباره به پولند ارسال میگردد.

استثناات محدود در رابطه به این قانون موجود میباشد (مانند داشتن یک ویزای معتبر بخاطر کشور دیگر اروپایی٬ یا یکجا شدن با خانواده).

تذکر: محافظت بین‌المللی اکثراْ بنام “پناهجو” یاد میگردد. قضیه در پولند اینطور نیست.

در پولند٬ قانون أنواع دیگری از محافظت را تعریف مینماید:
• محافظت بین‌المللی – وضع پناهجویی و محافظت بدیل
• پناهجو – یک شکل متفاوت٬ ملی محافظت
• اقامت بشردوستانه یا تحملی – شکل ملی قانونمندسازی اقامت درصورتیکه امکان اخراج/بازگشت موجود نباشد


چه کسی ادعا های محافظت بین‌المللی را پروسس مینماید؟

در پولند٬ حکومت٬ نه UNHCR٬ مسوول پروسس نمودن ادعا های محافظت بینالمللی و تشخیص شخص منحیث یک پناهجو میباشد.

درخواستی ها بخاطر محافظت بین‌المللی باید از طریق محافظ مرز پولند تکمیل گردد. دفتر پولند برای اتباع خارجی (OFF) بعداْ مسوول پروسس نمودن ادعا بخاطر محافظت بین‌المللی و تصمیم گیری روی اعطای محافظت میباشد.

جهت معلومات بیشتر در رابطه به تسلیم دهی ادعای محافظت بینالمللی در پولند

(پولندی٬ روسی٬ انگلیسی): https://www.gov.pl/web/udsc-en/lodging-an-application-for-international-protection


چه کسی میتواند بخاطر محافظت بین‌المللی در پولند درخواست بدهد؟

یک شخص حق دارد تا بخاطر محافظت بین‌المللی در هر زمان درخواست بدهد درصورتیکه:

 • در قلمرو پولند باشد (بشمول توقیف خانه) یا هم در مرز پولند
 • هراس داشته باشد که به سبب نژاد٬ مذهب٬ ملیت٬ عضویت در یک گروه اجتماعی مشخص یا مفکوره سیاسی در کشور بومی خود مورد شکنجه قرار میگیرد یا٬ در صورت بازگشت٬ در معرض جدی خطر اعدام٬ شکنجه٬ رفتار غیر انسانی٬ یا تهدید جدی به زنده گی وی بخاطر خشونت وسیع یا جنگ مسلحانه قرار داشته باشد.

یک شخص میتواند اعضای خانواده خود را در درخواست خویش شامل سازد (مانند أطفال خوردسن یا همسر) تنها درصورتیکه عضو خانواده هنگام تسلیم دهی درخواست حاضر باشد.

شما نمیتوانید از خارج بخاطر محافظت بینالمللی درخواست دهید.


چطور میتوان بخاطر محافظت بین‌المللی در پولند درخواست داد

درصورتیکه باور دارید که شما و اعضای خانواده تان با معیار درخواست برای محافظت بین‌المللی مطابقت دارند٬ باید بگونه واضح قصد خود را توضیح دهید تا برای افسر نگهبان مرز بخاطر محافظت بین‌المللی درخواست دهید.

شما میتوانید یک درخواست را بخاطر محافظت بین‌المللی تسلیم نماپید:

 • هنگام ورود در نقطه مرزی پولند
 • در بازداشتگاه٬ مرکز پذیرش٬ یا موقعیت دیگر رسمی
 • در هر زمانی در پولند با ملاقات یکی از بخش های نگهبانی یا پایگاه

کسانی که نمیتوانند بگونه مستقیم نزد نگهبان مرز برود (اشخاص دارای معلولیت٬ اشخاص مسن٬ زنان باردار٬ والدین مجرد٬ أطفال رضایی٬ در بستر یا در توقیف): یک رضایت نامه تحریری بخاطر درخواست برای محافظت بین‌المللی میتواند از طریق پست یا ایمیل تسلیم داده شود. درین گونه مواقع٬ درخواست بخاطر محافظت بین‌المللی توسط نگهبان مرزی در مطابق تبا سکونت شخص دریافت و راجستر میگردد.


به کدام اسناد نیاز میباشد؟

هنگام تسلیم دهی یک درخواست٬ باید تمام اسناد رسمی (بشمول سند هویت و سفر) و ثبوت های دیگر را که ادعای شما را بخاطر محافظت بین‌المللی تایید نماید و معلومات در درخواست را تسلیم دهید.

این موارد بالای درخواست دهنده و تمام اعضای خانواده تحت درخواست قابل اعمال میباشد.


بعد از تسلیم دهی درخواست در پولند چه اتفاق میافتد؟

 • نخست٬ نگهبان مرز درخواست شما را راجستر مینماید٬ که شامل یک مصاحبه کوتاه٬ عکس و نشان انگشت٬ و معاینات طبی میشود. درخواست باید از جانب نگهبان مرز به لسان پولندی در یک فارم خاص٬ بر أساس مصاحبه کوتاه تسلیم گردد.

**هنگام تسلیم دهی درخواست شما حق دارید تا یک مترجم را که به لسان شما صحبت کرده بتواند داشته باشید

 • بعداْ٬ نگهبان مرز درخواست شما را به افسر پولندی برای اتباع خارجی (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców) تسلیم میدهد.
  **درصورتیکه نگهبان مرز درخواست شما را فوراْ راجستر نتواند٬ باید اظهارات شما را ثبت نموده و شما را از تاریخ راجستریشن باخبر سازد.
 • افسر اتباع خارجی درخواست شما را مرور مینماید.
 • هر شخص بالغ درخواست دهنده یک سند را دریافت مینماید (تصدیقنامه موقتی هویت خارجی) که هویت وی را تایید نموده و به آنها اجازه میدهد (و أطفال خوردسن نیز در درخواست شامل میباشد) تا در پولند بود و باش نمایند.
 • دفتر اتباع خارجی شما را بخاطر ادعای تان مصاحبه مینماید.
 • دفتر اتباع خارجی یک فیصله را صادر مینماید (در جریان ۶ ماه٬ گاهی وقت بیشتر را دربر میگیرد)

درجریان این طرزالعمل٬ یک محکمه ممکن شما را در بازداشتگاه نگهدارد.

این کار درصورتی ممکن میباشد که حکومت پولند به تاییدی هویت شما یا جمع آوری معلومات در رابطه به طرزالعمل شما نیاز داشته باشد٬ یا بخاطر دلایل دیگر مرتبط به ورود و اقامت قانونی شما در پولند.

ممکن شما برای حد اکثر ۶ ماه در توقیف بمانید. اما٬ محکمه میتواند مدت توقیف شما را تمدید نماید٬ بشمول اینکه درصورتیکه شما در طی مراحل بازگشت باشید (یک طی مراحل توسط نگهبان مرز بخاطر تسهیل بازگشت شما به کشور بومی/محل اقامت تان ایجاد میگردد).

 • در جریان جلسه محکمه شما:
  شما حق دارید تا محکمه اظهارات شما را بشنود (بگونه سیار یا شخصاْ).
 • حق دارید تا یک مترجم که به لسان شما صحبت کرده بتواند دسترسی داشته باشید.
  حق داشتن یک وکیل را دارید

در توقیفگاه٬ میتوانید روی فیصله محکمه بخاطر توقیف یا تمدید توقیف الی ۷ روز از دریافت فیصله خواه شفاهی در محکمه یا بگونه تحریری اعتراض نماپید. بخاطر معلومات بیشتر لطفاْ با وکیل به تماس شوید.
درصورتیکه بعد از سپری شدن ۷ روز شکایت درج نمایید٬ قابل قبول نمیباشد.

در جریان معلق بودن درخواست شما٬ حق دارید تا در پولند باقی بمانید.


من همسر درخواست دهنده اصلی هستم. طی مراحل برای من چگونه میباشد؟

شما مکلف نیستید تا در عین درخواست محافظت بین‌المللی مانند همسر تان یکجا شوید (اگر شما بخاطر دلایل متفاوت درخواست مینمایید). شما میتوانید یک ادعای جداگانه درج نمایید.

درصورتیکه با ادعای همسر تان یکجا شوید٬ و همسر شما درخواست دهنده اصلی باشد:

 • باید شما یک رضایت نامه تحریری را بخاطر یکجا شدن در درخواست فراهم سازید (شامل درفارم درخواست برای محافظت بین‌المللی میباشد).
 • همسر شما این حق را دارد (“وکالت نامه”) که علایق شما را در طی مراحل نماینده گی نماید.
 • همسر شما تمام فیصله های صادر شده را در رابطه به ادعای محافظت بین‌المللی دریافت نماید.
 • ممکن دفتر اتباع خارجی تصمیم بگیرد تا یک مصاحبه جداگانه را با شما در رابطه به ادعای تان انجام ندهد٬ ولی شما این حق را دارید که بخاطر یک مصاحبه جداگانه درخواست بدهید.

آیا هنگامیکه درخواست من معلق میباشد کار کرده میتوانم؟

بعد از تسلیم دهی درخواست٬ شما اجازه ندارید تا برای مدت ۶ ماه از تاریخ تسلیم دهی کار نمائید. این حقیقت است حتی اگر شما قبل از درخواست دهی نیز در پولند بوده باشید.

بعد از سپری شدن ۶ ماه٬ اگر روی قضیه شما فیصله صورت نگیرید٬ میتوانید بخاطر اجازه نامه کار از دفتر اتباع خارجی درخواست نمائید. دفتر اتباع خارجی یک سند را که حق شما را بخاطر کار در پولند هنگام منتظر بودن برای فیصله تصدیق مینماید صادر خواهد نمود.


آیا میتوانم روی فیصله منفی استیناف طلب شوم؟

درصورتیکه دفتر اتباع خارجی ادعای شما را بخاطر محافظت بین‌المللی در پولند رد نماید٬ شما چند شانس دارید تا استیناف طلب شوید:

 • شما حق دارید تا در بورد مهاجرین (Rada do Spraw Uchodźców) استیناف طلب شوید. میتوانید یک استیناف را به لسان خود تحریر نمائید. زمان بخاطر استیناف طلبی محدود میباشد (معمولاْ ۱-۲ هفته). مهلت در بخش تحتانی فیصله نامه شما نوشته میباشد. شما حق دارید تا بخاطر استیناف طلبی کمک حقوقی مالی دولت را دریافت نمائید. (بخاطر یک فهرست وکلای موجود٬ از https://www.gov.pl/web/udsc/bezplatna-pomoc-prawna بازدید نمائید).
 • درصورتیکه فیصله بورد مهاجرت نیز منفی باشد: شما حق دارید تا از محکمه اداری Voivodeship که در وارساو موقعیت دارد در جریان ۳۰ روز استیناف طلب شوید.

جهت معلومات مزید٬ از ویب سایت دفتر اتباع خارجی (پولندی٬ روسی٬ انگلیسی) دیدن نمائید: https://www.gov.pl/web/udsc-en/procedure-for-granting-international-protection


گزینه های دیگر بخاطر اقامت قانونی در پولند

محافظت بین‌المللی یگانه گزینه بخاطر اقامت قانونی در پولند نمیباشد. جاده های دیگر نیز برای شهروندان کشور های خاص و تحت شرایط خاص٬ شامل (ولی نه محدود به) کشور های ذیل موجود میباشد:

محافظت فرعی

در جریان مرور درخواست شما برای محافظت بین‌المللی٬ حکومت پولند ممکن در عوض تصمیم محافظت فرعی را اعلام نماید درصورتیکه بازگشت شما به کشور بومی تان شما را در معرض خطر جدید آسیب یا اعدام یا اعدام قریب الوقوع٬ شکنجه٬ رفتار غیر انسانی یا رفتار تحقیر آمیز و یا هم جزاء٬ یک زنده گی جدی یا فردی شده یا خطر صحی منحیث یک نتیجه استفاده از خشونت در برابر غیرنظامیان در یک وضعیت جنگی بین‌المللی یا نظامیان داخلی٬ و به سبب این خطر که درخواست دهنده نخواهد تا به کشور بومی برگردد محافظت فرعی را اعطا نماید.

پناهنده گی

برعلاوه درخواست برای محافظت بین‌المللی٬ شما میتوانید بخاطر پناهجوئی در پولند تحت قانون داخلی درخواست دهید٬ هنگامیکه لازم باشد تا از محافظت اطمینان یابید هنگامیکه توسط یک علاقه مهم جمهوری پولند توجیه گردد.

 • تسلیم دهی از پولند: شما مکلف به ارائه نشان انگشت و عکس برداری هستید
 • تسلیم دهی از خارج (توسط پست): شما مکلف به ضمیمه نمودن یک عکس در درخواست و٬ هنگام رسیدن به قلمرو پولند ارائه نشان انگشت هستید

جهت معلومات مزید (پولندی٬ روسی٬ انگلیسی): https://www.gov.pl/web/udsc-en/procedure-for-granting-asylum

رژیم ویزه (اقامت موقت)

شهروندان کشور های خاص که دارای پاسپورت های دارای بایومتریک هستند میتوانند به دولت های شنگین بدون ویزه برای مدت ۹۰ روز در جریان مدت ۱۸۰ روز سفر نمایند. رژیم ویزه آزاد حق درس٬ کار٬ یا زنده گی در اروپا را نمیدهد.

اجازه نامه و برنامه های کاری

 • اجازه نامه کار: توسط یک Voivode هنگام درخواست کارفرما صادر میشود; ۵ نوع (A-E):
 • اجازه نامه کار موسمی: نوع S به تبعه خارجی اجازه میدهد تا برای مدت ۹ ماه در سال تقویمی در صنوف فرعی فعالیت های موسمی را انجام دهد.
 • اعلامیه کارفرما جهت واگذاری وظیفه به تبعه خارجی: راجستر شده در یک دفتر کاری محلی توسط یک کارفرما برای شهروندان ارمنستانی٬ بلاروس٬ جورجیا٬ مالدیو٬ روسیه و اکراین. مستحق کار بدون موسمی بدون اجازه نامه کار برای یک مدت ۶ ماهه در جریان ۱۲ ماه متواتر.
 • اقامت و اجازه نامه کار موقت: توسط یک Voivode در برابر درخواست توسط تبعه خارجی صادر میگردد. که به اقامت و کار اجازه میدهد.
 • برنامه بندر تجارتی پولند: یک بسته جامع تسهیلاتی جابجایی دوباره در پولند به کار آفرینان و متخصصین تکنالوژی معلوماتی کشور های خاص اعطا میگردد