مکلفیت های درخواست دهنده گان بخاطر محافظت بین‌المللی در پولند

بعد از تسلیم دهی درخواست برای محافظت بینالمللی٬ تمام پناهجویان باید موارد ذیل را در نظر بگیرند:

  • باقی ماندن در قلمرو پولند الی صدور فیصله نهائی در رابطه به محافظت بین‌المللی
  • اطلاع دهی به دفتر اتباع خارجی در رابطه به هر تغییر محل اقامت
  • دوری از کار در ۶ ماه نخست
  • رضایت به نشان انگشت و عکس برداری٬ آزمایشات طبی٬ و بازرسی
  • گزارشدهی به دفتر اتباع خارجی بخاطر مرور و پیگیری تمام طی مراحل و مهلت ها

پناهجویان خارج از توقیفگاه:

  • باید در جریان ۲ روز بعد از تسلیم دهی ادعای شان به مرکز پذیرش گزارش بدهند (در Biała Podlaska یا Podkowa Leśna) که توسط دیپارتمنت کمک های اجتماعی به پیش برده میشودنگهبان مرز به شما راهنمائی خواهد کرد که به کدام مرکز پذیرش شما راجع میشوید.
شما باید به مرکز پذیرش بروید٬ حتی درصورتیکه شما به کمک اجتماعی پولند نیاز نداشته باشید.   درصورتیکه یک پناهجو در جریان دو روز از خانه پری درخواست به دفتر پذیرش اطلاع ندهد٬ ادعای محافظت بینالمللی آنها لغو خواهد گردید.

منابع: صفحه ویب دفتر اتباع خارجی : https://www.gov.pl/web/udsc-en/free-information-and-legal-assistance

به لسانهای پولندی٬ روسی و انگلیسی موجود میباشد