روال پناهندگی کودکان بدون همراه و جدا شده از خانواده

در ارمنستان فرد کمتر از 18 سال کودک محسوب می شود. اما اگر هیچ فرد بالغی از اعضای خانواده وی را در ارمنستان همراهی ننماید، در این صورت وی کودک بدون همراه محسوب می شود.

اگر فرد بالغ در ارمنستان فرد کمتر از 18 سال را همراهی می نماید ولی کماکان وی از والدین جدا می باشد، کودک جدا شده از خانواده محسوب می شود.

در حالتی که کودک بدون همراه یا جدا شده از خانواده باشد، بررسی درخواست پناهندگی تا تعیین نماینده برای شخص مورد نظر موقتاً از سوی سرویس مهاجرت متوقف خواهد شد.

نماینده از سوی سرویس مهاجرت و از بین کاندیدهایی که از آگاهی و تجربه متناسب برخوردار خواهند بود تعیین خواهد شد. اگر برای کودک قیم / سرپرست تعیین شده باشد، در این صورت همان شخص نماینده محسوب خواهد شد. اما اگر کودک به موسسه حمایت اجتماعی (پرورشگاه، مدرسه شبانه روزی، مرکز حمایت از کودک) منتقل شده باشد، در این صورت کارمند موسسه به عنوان نماینده کودک تعیین می شود.

در تمامی طول مدت بررسی پناهندگی، نماینده تعیین شده معرف منافع کودک خواهد بود. مصاحبه سرویس مهاجرت نیز با شرکت نماینده انجام خواهد گرفت.

مصاحبه در ظرف مدت دو هفته پس از تعیین نماینده برگزار خواهد شد. آن توسط کارمند سرویس مهاجرت که دارای تجربه کافی در کار با افراد دارای نیازهای ویژه می باشد، اجرا خواهد شد.

در صورت تمایل کودک، سرویس مهاجرت به منظور وحدت خانواده، اقداماتی در راستای جستجوی والدین کودک در دست خواهد گرفت. در محل مسکونی تعبیه شده برای متقاضیان پناهندگی («اقامتگاه ویژه») وابسته به سرویس مهاجرت، در اولویت اتاقی اختصاص داده خواهد داد. اگر در پی مشورت با نماینده کودک چنین نتیجه گرفته شود که سکونت کودک در اقامت ویژه مناسب نیست، وی به موسسه دیگری که تامین کننده اقامت و سرپرستی باشد، منتقل خواهد شد.