اقامتگاه ویژه (مختص پناهجویان)

نحوه اختصاص اتاق در اقامتگاه ویژه

اقامتگاه ویژه تحت سرویس مهاجرت دایر می باشد که برای اسکان متقاضیان پناهندگی در ارمنستان و اعضای خانواده آنان در نظر گرفته شده است. آزادی تردد اشخاص ساکن در اقامتگاه ویژه محدود نمی باشد.

اگر شما مایل به سکونت در اقامتگاه ویژه هستید، بایستی در تقاضای دریافت پناهندگی این موضوع را قید کنید یا درخواست جداگانه ارائه دهید.

پس از ارائه درخواست، سرویس مهاجرت در اسرع وقت معرفی نامه ای جهت اسکان در اقامتگاه ویژه در صورت وجود اتاق خالی مناسب در آن، به شما خواهد داد.

در موقع اختصاص اتاق، تعداد نفرات، جنسیت، سن و سایر موارد اعضای خانواده شما از سوی مدیر اقامتگاه مد نظر گرفته خواهد شد. اشخاصی که جنسیت مختلف دارند و از یک خانواده نمی باشند، در یک اتاق اسکان داده نخواهند شد.

در تمام طول مدت سکونت در اقامتگاه ویژه مواد غذایی، لوازم رختخواب و لوازم بهداشتی شخصی در اختیار شما و اعضای خانواده گذاشته خواهد شد. بابت برق و آب مصرفی شما پرداخت نخواهید کرد. از این لحاظ صرفه جویی در امر استفاده از این منابع تشویق می گردد. هزینه های مالی فعالیت اقامتگاه ویژه از محل بودجه دولتی جمهوری ارمنستان تامین می شود.

موقعی که در اقامتگاه ویژه اتاق خالی وجود نداشته باشد، معرفی نامه صادر نخواهد شد. در این خصوص یا در هر مورد دلخواه دیگر که به هر دلیلی اختصاص اتاق به شما در اقامتگاه ویژه میسر نباشد، شما حق دارید جهت دریافت کمک نقدی به منظور اجاره منزل مراجعه نمایید.

جهت دریافت کمک نقدی لازم است فرم درخواستنامه مقرر به سرویس مهاجرت ارائه شود. گروه کاری متشکل از کارمندان سرویس مهاجرت و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد ضمن بازدید از محل واقعی سکونت شما، نیازهای اصلی شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد کرد. سپس پیرامون درخواست نامه ارائه شده برحسب معیارهای پیش بینی شده تصمیم گیری می شود، چرا که این نوع کمک و حمایت برای افرادی که در معرض آسیب پذیری بیشتری هستند در نظر می باشد.

کمک نقدی به مدت سه ماه پرداخت می شود و اگر مهلت بررسی درخواست پناهندگی تمدید شده باشد، تا پایان بررسی درخواست (حداکثر شش ماه) اختصاص خواهد یافت. توجه داشته باشید که در این حالت مواد غذایی و لوازم بهداشتی در اختیار گذاشته نمی شود.

به شما کمک نقدی نمی تواند اختصاص یابد، اگر:

1) درخواست نامه پناهندگی شما طی روال تسریع شده که به موجب قانون جمهوری ارمنستان «پیرامون پناهندگان و پناهندگی» پیش بینی شده است، از سوی سرویس مهاجرت رد شده باشد،

2) تقاضای شما برای دریافت پناهندگی رد شده است و درخواست جدید اعطای پناهندگی در جمهوری ارمنستان ارائه کرده اید، 

3) از پیشنهاد سرویس مهاجرت جهت سکونت در اقامتگاه ویژه یا اقامتگاه دیگر امتناع ورزیده اید،

4) قبلاً در اقامتگاه ویژه سکونت داشته و محل را به علت اتمام مهلت سکونت تخلیه نموده اید،

5) قبلاً در اقامتگاه ویژه سکونت داشته اید، ولی معرفی نامه صادره از سوی سرویس مهاجرت به علت غیبت غیر موجه یا نقض مقررات انضباطی داخلی سکونت فاقد اعتبار شناخته شده است،

6) شما به عنوان کودک بدون همراه یا جدا شده از خانواده یا شخصی دارای نیازهای ویژه، در موسسه ای اسکان یافته اید که در آنجا نیازهای اصلی امرار معاش شما تامین می شوند.

اختصاص کمک نقدی به شما متوقف خواهد شد، اگر:

1) در اقامتگاه ویژه یا محلی دیگر از سوی سرویس مهاجرت اتاقی به شما اختصاص داده شده است، صرفنظر از اینکه شما در واقع در اتاق اختصاص داده شده سکونت داشته اید یا خیر،

2) به شما در قالب برنامه های جاری از سوی کشورهای خارجی یا سازمان های بین المللی/ اجتماعی محل سکونت تعلق یافته است،

3) شما با حق مالکیت منزل خریداری کرده اید.

4) شما دیگر از وضعیت پناهجو برخوردار نباشد.

مهلت سکونت در اقامتگاه ویژه

برای سکونت در اقامتگاه ویژه، طبق قوانین جمهوری ارمنستان، مهلت های مشخصی تعیین شده است. شما و اعضای خانواده تان می توانید تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص تقاضای پناهندگی تان در اقامتگاه ویژه سکونت داشته باشید.

اگر تقاضای شما رد شده است و شما علیه تصمیم رد درخواست پناهندگی شکایت کرده اید، حق دارید تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص تقاضای پناهندگی تان از سوی مراجع قضایی، به سکونت خود در اقامتگاه ویژه ادامه بدهید.

اگر درخواست شما رد شده است و شما علیه تصمیم رد درخواست پناهندگی شکایت نمی کنید، حق دارید تا مهلت 30 روز به سکونت خود در اقامتگاه ویژه ادامه بدهید. پس از انقضای مهلت مذکور شما باید اتاق را تخلیه نمایید. اگر با درخواست شما موافقت شده است و شما بعنوان پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت کرده اید، پس از دریافت تصمیم سرویس مهاجرت باید اتاقی را که به شما اختصاص داده شده است تخلیه کنید. پس از آن شما می توانید برای دریافت اتاقی در اقامتگاه عمومی به سرویس مهاجرت رجوع کنید. درخواست مذکور از سوی گروه کاری مربوطه مورد رسیدگی و بررسی قرار خواهد گرفت.

نظم و مقررات انضباط داخلی سکونت در اقامتگاه ویژه

به مقرر دستور مورخ 10 اوت 2016 وزیر مدیریت و توسعه منطقه ای جمهوری ارمنستان نظم و مقررات انضباط داخلی سکونت در اقامتگاه ویژه وضع شده است، که برای ساکنین اقامتگاه لازم الاجرا است.

در موقع اسکان شما در اقامتگاه، مدیر اقامتگاه نظم و مقررات انضباط داخلی سکونت در اقامتگاه را به زبانی که برایتان قابل دسترس باشد تشریح خواهد کرد. خواهشمند است آنها را رعایت نمایید.

در رابطه با مسائلی که در طی سکونت در اقامتگاه ویژه بروز می نمایند، می توانید به مدیر اقامتگاه و همچنین سرویس مهاجرت، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان های اجتماعی همکار رجوع کنید.