تبعات رد پناهندگی

بازگشت داوطلبانه

اگر سرویس مهاجرت درخواست پناهندگی شما را رد نموده است و شما تصمیم سرویس را مورد اعتراض و شکایت قرار نداده اید، در این حالت تصمیم قطعی محسوب می شود. شما موظف هستید داوطلبانه به کشور متبوع یا کشور محل سکونت دائمی خود برگردید.

اگر شما تصمیم رد را برحسب مقررات قضایی شکایت کرده اید و اعطای پناهندگی به شما توسط مراجع دادگاهی فوق الذکر رد شده است، تصمیم سرویس مهاجرت قطعی محسوب می شود. شما موظف هستید داوطلبانه به کشور متبوع یا کشور محل سکونت دائمی خود برگردید.

اگر شما داوطلبانه مایل به بازگشت هستید، می توانید برای دریافت کمک در امر بازگشت داوطلبانه به سرویس مهاجرت رجوع نمائید. شما در طی بررسی و رسیدگی به شکوائیه خود نیز می توانید برای بازگشت داوطلبانه مراجعه نمایید.

سرویس مهاجرت شما را در امور ذیل یاری خواهد داد:

  • کسب اطلاعات در مورد وضعیت موجود در کشور متبوع یا کشور محل سکونت دائمی تان،
  • دریافت مدارک مسافرتی و روادید لازم برای ورود به کشور متبوع یا کشور محل سکونت دائمی خود یا ورود به کشورهای عبوری احتمالی.

اخراج

اگر شما در مهلت مقرر داوطلبانه خاک ارمنستان را ترک نکنید، دراین صورت سکونت شما در ارمنستان غیر قانونی محسوب خواهد شد. سرویس مهاجرت به پلیس ارمنستان مراجعه و پلیس اقدام به اخراج شما خواهد کرد. اخراج شما از ارمنستان فقط بر اساس رای دادگاه انجام خواهد شد.

شما از ارمنستان اخراج نخواهید شد، اگر:

  • شما دارای هر گونه وضعیت اقامتی دیگری (موقت، دائمی یا ویژه) باشید که حق سکونت در ارمنستان را خواهد داد. وضعیت اقامت موقت و دائمی از سوی اداره گذرنامه و روادید پلیس ارمنستان و وضعیت اقامت ویژه بر اساس دستور رئیس جمهور ارمنستان صادر می شود،
  • شما شخص نا بالغ هستید و والدین شما بطور قانونی در ارمنستان سکونت دارند،
  • فرزند نا بالغ تحت تکفل خود دارید یا دارای بیش از سن 80 سال می باشید. در این صورت می توانید جهت دریافت وضعیت اقامت موقت در ارمنستان به اداره گذرنامه و روادید پلیس جمهوری ارمنستان مراجعه کنید.