حقوق و وظایف پناهجو

حقوق و اختیارات پناهجو

1. اگر پناهجو در مبدا عبور از مرز دولتی ارمنستان درخواست حمایت نماید (درخواست پناهندگی نماید) حق دارد در خصوص رویه های اعطای پناهندگی مشاوره دریافت کند،

2. تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص درخواست پناهندگی لغایت خاتمه روند شکایت از طریق مقررات قضایی (در مراجع قضایی)، پناهجو حق حضور قانونی در ارمنستان را دارد.

3. پناهجو حق مراجعه به کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد را دارد.

4. در طی بررسی درخواست پناهندگی، پناهجو حق سکونت در اقامتگاه ویژه، دریافت مواد غذایی و لوازم بهداشتی، چنانچه محل خالی در آن وجود داشتبه باشد، دارد.

5. در صورت نبود محل خالی در اقامتگاه ویژه جهت سکونت، پناهجو حق دارد برای دریافت کمک نقدی به منظور اجاره آپارتمان که در حمایت از افرادی که بیشتر آسیب پذیر هستند در نظر گرفته شده است به سرویس مهاجرت رجوع کند.

6. متقاضیان خردسال بدون همراه یا جدا شده از خانواده از حق اولویت اسکان در اقامتگاه ویژه یا انتقال و مستقر در موسسات ویژه که به  مقرر قانون تعبیه شده است و همچنین حق داشتن قیم یا نماینده برخوردار هستند.

7. پناهجو در صورت داشتن بیماری روانی یا دیگر مشکلات مربوط به سلامتی حق داشتن نماینده را دارا می باشد.

8. تردد آزاد پناهجو در قلمرو ارمنستان مجاز است.

9. پناهجو حق عدم تعقیب کیفری یا اداری برای ورود غیرقانونی به ارمنستان و حضور غیر قانونی در آن را دارد.

10. پناهجو از حق دریافت کمک و مساعدت حقوقی رایگان از سوی دفتر وکیل تسخیری برخوردار است.

11. در موقع مصاحبه پناهجو حق استفاده رایگان از خدمات مترجم با جنسیت مورد نظرش را دارد.

12. پناهجویان دارای حقوق برابر با اتباع ارمنستان در زمینه خرید و انتقال اموال منقول، اجاره املاک و همچنین سایر معاملات اموالی می باشند.

13. پناهجو از حقوق برابر با حقوق شهروندان ارمنستان جهت جستجوی کار و اشتغال در هر زمینه، به استثنای مشاغل ادارات دولتی و نهادهای خود گردان محلی برخوردار است. گواهینامه متقاضی پناهندگی در جمهوری ارمنستان و سایر اسناد و مدارک قانونی ناشی از آن که از سوی سرویس مهاجرت صادر گردیده است، سند تایید کننده حق اشتغال بشمار می رود.

14. پناهجو حق برابر با اتباع ارمنستان در جهت کسب تحصیلات پایه و عالی را دارا می باشد.

15. پناهجو از حق دریافت خدمات و کمک های پزشکی سرپایی، درمانگاهی و اورژانس رایگان و افراد زیر سن قانونی 18 سال نیز از امکان درمان بیمارستانی رایگان برخوردار هستند.

16. پناهجو حق اعتراض نسبت به تصمیم منفی سرویس مهاجرت از طریق مقررات قضایی را دارد.

17. پناهجو حق معافیت از پرداخت عوارض دولتی جهت ارائه شکوائیه نسبت به تصمیم منفی سرویس مهاجرت از طریق مقررات قضایی را دارد.

18. پناهجو حق محافظت از اطلاعات شخصی خود را دارد.

19. پناهجو نمی تواند برخلاف میل خود به کشور مبدأ خود مسترد شود.

وظایف پناهجو

پناهجو در استفاده از حقوق و اختیارات خود می بایستی به منافع، حقوق و آزادی های قانونی شهروندان جمهوری ارمنستان و سایر افراد احترام بگذارد و نظم عمومی و امنیت جمهوری ارمنستان را رعایت نماید.

1. پناهجو موظف است با سرویس مهاجرت با در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل و صحیح همکاری نماید.

2. پناهجو موظف به ارائه کلیه مدارک خود به سرویس مهاجرت می باشد.

3. پناهجو موظف است در مصاحبه ای که روز و ساعت آن از سوی سرویس مهاجرت تعیین می شود حضور یابد. در صورت عدم حضور، وی می بایستی عذر موجه عدم حضور به سرویس مهاجرت ارائه نماید.

4. حداقل 3 روز کاری قبل از انقضای مهلت اعتبار گواهینامه پناهندگی می بایستی برای تمدید اعتبار گواهینامه متقاضی پناهندگی به سرویس مهاجرت مراجعه شود.

5. پناهجو موظف است نظم و مقررات انضباط داخلی سکونت در اقامتگاه ویژه را رعایت نماید.

6. پناهجو موظف به رعایت الزامات قوانین ارمنستان می باشد.

7. پناهجو همچون اتباع ارمنستان می بایستی کلیه انواع مالیات ها، عوارض و سایر پرداخت های الزامی را پرداخت نماید.