مقررات اعلام توقف و لغو وضعیت پناهندگی و پناهجویی

توقفوضعیت پناهندگی

وضعیت پناهندگی شما می تواند از سوی سرویس مهاجرت متوقف شود، اگر:

1. مجدداً و داوطلبانه پشتیبانی کشوری را که تبعه آن بودید، قبول کرده اید یا

2. تابعیت خود را که از دست داده بودید، داوطلبانه دوباره آنرا بدست آورده اید،

3. تابعیت جمهوری ارمنستان یا هر کشور دیگری را بدست آورده اید و از حمایت این کشور برخوردار هستید،

4. داوطلبانه به کشوری برگشته اید که آنرا بعلت تعقیب و پیگرد ترک کرده بوده اید،

5. دیگر نمی توانید حمایت کشوری را که تبعه آن می باشید رد کنید، زیرا مواردی که بعلت آنها شما بعنوان پناهنده شناخته شده اید، دیگر وجود ندارند،

6. شما با نداشتن تابعیت امکان بازگشت به کشوری که قبلاً در آن سکونت داشتید را دارید، زیرا مواردی که بعلت آنها بعنوان پناهنده شناخته شده اید، دیگر وجود ندارند،

7. بنا به دلایل شخصی دیگر مایل نیستید که پناهنده محسوب شوید.

توقفپناهندگی

اعطای پناهندگی می تواند از سوی سرویس مهاجرت توقف گردد، اگر:

  • شما بنا به دلایل توجیه شده، برای امنیت ملی جمهوری ارمنستان خطرناک محسوب می شوید یا
  • برای ارتکاب به جرم سنگین محکوم شده اید.

مقررات اعلام لغو وضعیت پناهندگی

وضعیت پناهندگی اعطایی به شما در صورتی لغو خواهد شد که اگر پس از اعطای وضعیت پناهندگی سرویس مهاجرت معلوم نماید که:

  • نمی بایستی به شما وضعیت پناهندگی اعطا می شد، چرا که شما کفایت معیارهای وضع شده به موجب ماده 6 قانون جمهوری ارمنستان «پیرامون پناهندگان و پناهندگی» را نداشته اید، یا
  • در طی اجرای روال تعیین وضعیت پناهندگی، یکی از اساس رد اعطای وضعیت پناهنده در قبال شما قابل اعمال بوده است.