اصل عدم استرداد

از سوی ارمنستان در قبال پناهجویان و پناهندگان اصل عدم استرداد اعمال می گردد.

اگر در ارمنستان فردی درخواست پناهندگی می نماید یا وضعیت پناهندگی دریافت می نماید، در این صورت وی برخلاف میل و اراده خود به کشور متبوع یا کشور محل سکونت دائمی خود یا کشور دیگری که در آن ممکن است به شرح دلایل زیر خطری نسبت به جان یا آزادی وی تهدید نماید، مسترد نخواهد شد.

 • نژادی،
 • مذهبی،
 • ملی،
 • تعلق به گروه های خاص اجتماعی،
 • دیدگاه های سیاسی
 • خشونت فراگیر،
 • تهاجم خارجی،
 • درگیری های داخلی،
 • نقض گسترده حقوق بشر یا
 • سایر رویدادهای جدی و مخل نظم عمومی.

وی نمی تواند به کشور دیگری که در آن خطر رفتار بی رحمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز، اعمال مجازات یا شکنجه وجود داشته باشد مسترد یا تحویل داده شود.

اصل عدم استرداد در خصوص پناهجو یا پناهنده ای اعمال نخواهد شد:

 • اگر وی بعنوان پناهنده شناخته شده باشد، ولی بنا به دلایل موجه برای امنیت ارمنستان خطرناک محسوب شود،
 • اگر بر اساس یک جرم سنگین محکوم شده باشد و برای جامعه فرد خطرناکی باشد.