حق شکایت از سوی متقاضی پناهندگی

ارائه شکوائیه نسبت به تصمیم سرویس مهاجرت

شما حق دارید از تصمیم منفی سرویس مهاجرت در خصوص درخواست پناهندگی خود از طریق مقررات قضایی (در مراجع قضایی) شکایت کنید.

اگر شما از تصمیم سرویس مهاجرت شکایت کرده اید، تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مراجع قضایی، متقاضی پناهندگی محسوب می شوید و حق دارید بطور قانونی و با استفاده از خدمات در دسترس و سکونت در اقامتگاه ویژه در خاک جمهوری ارمنستان بسر ببرید. مادامی که در خصوص تقاضای پناهندگی تصمیم نهایی اتخاذ نشده باشد، شما اخراج یا به کشورتان مسترد نخواهید شد.

در اعتراض به تصمیم سرویس مهاجرت به مقرر قوانین قضایی، شما حق دریافت کمک حقوقی دارید. برای دریافت کمک های حقوقی رایگان باید به دفتر وکیل تسخیری کانون وکلا درخواستنامه ارائه بنمایید. برای دریافت کمک حقوقی رایگان می توانید به همکار دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان؛ سازمان اجتماعی «رسالت ارمنستان» نیز مراجعه کنید (رجوع شود به نقشه فعالیت سازمان اجتماعی).

برایتان وکیل تسخیری تعیین خواهد شد که در روند شکایت کمک کرده و بطور رایگان مشاوره حقوقی ارائه خواهد داد، اقامه دعوی جهت تسلیم به دادگاه تنظیم خواهد کرد و حامی منافع شما در مراجع  قضایی خواهد بود. (فقط در صورت نداشتن توان مالی و انجام هزینه های استخدام حقوقدان، و فقط در صورتی که دفتر وکیل تسخیری یا سازمان اجتماعی «رسالت ارمنستان» بر این نظر باشند که پایه و اساس کافی برای ارائه شکایت وجود داشته باشد.)

در صورت داشتن امکانات مالی، می توانید با مراجعه به کانون وکلای جمهوری ارمنستان یا یکی از دفاتر خدمات وکالتی به حساب امکانات خود از خدمات وکالتی آنان استفاده نمایید.

برای شکایت از تصمیم رد درخواست، ملزم به ارائه شکوائیه به دادگاه اداری جمهوری ارمنستان خواهد بود. شکوائیه می بایستی مطابق با قانونگذاری جمهوری ارمنستان باشد، در غیر این صورت آن از سوی دادگاه پذیرفته نخواهد شد. توصیه می شود برای شکایت علیه تصمیم رد به یک وکیل یا حقوقدان که به فرآنید اعتراض کمک خواهد کرد، مراجعه نمایید.

روال شکوائیه

اعتراض در سه مرجع قضایی به شرح زیر تحقق می یابد:

1. دادگاه اداری جمهوری ارمنستان

2. دادگاه تجدید نظر اداری جمهوری ارمنستان

3. دادگاه فرجام خواهی جمهوری ارمنستان

برای بررسی و رسیدگی به شکوائیه مهلت های مشخصی تعیین نشده است.

تصمیماتی که در نتیجه ارائه شکوائیه اتخاذ می شوند

دادگاه اداری می تواند اقدام به صدور یکی از احکام زیر نماید:

1. شکوائیه را رد کند،

2. شکوائیه را برآورده سازد،

3. تصمیم سرویس مهاجرت را باطل و سرویس مهاجرت را ملزم به بازنگری تصمیم نماید.

دادگاه اداری تجدید نظر می تواند اقدام به صدور یکی از احکام زیر نماید:

1. شکوائیه را رد کند،

2. شکوائیه را برآورده سازد،

3. حکم دادگاه اداری جمهوری ارمنستان را باطل و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه اداری جمهوری ارمنستان ارجاع نماید.

دادگاه فرجامی می تواند اقدام به اتخاذ یکی از تصمیمات زیر نماید:

1. عدم رسیدگی به شکوائیه فرجامی به دلیل عدم وجود دلایل مربوطه،

2. رد شکوائیه فرجامی،

3. باطل کردن کلی یا جزئی حکم قضایی مورد نظر و ارجاع به دادگاه مربوطه جهت رسیدگی جدید،

4. باطل کردن جزئی و تغییر حکم قضایی مورد نظر، در صورت وجود شرایط واقعی کافی که دادگاه فرجامی چنین تصمیمی اتخاذ نماید،

5. لغو رأی دادگاه تجدیدنظر اداری و دادن اعتبار قانونی به رای دادگاه اداری.

محدودیت های ارائه شکوائیه

شما می توانید در ظرف دو ماه پس از دریافت تصمیم، به دادگاه اداری جمهوری ارمنستان رجوع نمائید. اگر در این مهلت به دادگاه مراجعه نکنید، تصمیم اتخاذ شده از سوی سرویس مهاجرت نهایی محسوب خواهد شد. مهلت ارائه شکوائیه تنها در صورتی می تواند احیا شود که اگر آن بنا به دلایل موجه نقض شده باشد. دلایل غیبت شما در صورتی موجه محسوب خواهد شد که به دلایلی فارغ از اراده و خواست شما اتفاق افتاده باشد. در ظرف مدت 15 روز پس از رفع دلایل مذکور و حداکثر در ظرف سه ماه (با احتساب از روزی که مطلع شدید) شما می توانید به دادگاه شکایت کنید. اگر در این مدت اقدام به شکایت نکنید، تصمیم سرویس مهاجرت قطعی تلقی خواهد شد.

نحوه بررسی تقاضای جدید اعطای پناهندگی

اگر درخواست جدید (درخواست مجدد) اعطای پناهندگی ارائه نموده اید، کارمند سرویس مهاجرت با شما مصاحبه خواهد کرد تا روشن سازد که آیا اساس بررسی درخواست جدید وجود دارد یا خیر؟

چنانچه در نتیجه مصاحبه معلوم شود که اساس بررسی درخواست جدید موجود نمی باشد، درخواست جدید شما بررسی نخواهد شد.

اگر معلوم شود که اساس بررسی درخواست جدید موجود می باشد، درخواست جدید شما از سوی سرویس مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته و در مورد اعطای پناهندگی یا رد آن تصمیم گیری خواهد شد. اگر تصمیم منفی اتخاذ شود، می توانید آن را نیز از طریق مراحل قضایی شکایت کنید. در این صورت شما کماکان پناهجو محسوب شده و از کلیه حقوق مقرر برای پناهجویان برخوردار خواهید بود.