حقوق و وظایف پناهنده

حقوق و اختیارات پناهنده

1. حق سکونت قانونی در ارمنستان
در صورت شناخته شدن شخص به عنوان پناهنده در ارمنستان، وی از حق سکونت قانونی در ارمنستان بدون محدودیت زمانی و نیز از دریافت اسناد و مدرک مربوطه برخوردار می شود.

2. حق کار
پناهنده دارای حق اشتغال به کار می باشد. برخلاف سایر اتباع خارجی، دریافت حق اشتغال برای پناهنده الزامی نمی باشد. وی این حق را عملاً و به موازات وضعیت پناهندگی دریافت می نماید. وی با همان شرایطی که شهروندان ارمنستان دارا می باشند، از حق کاریابی و اشتغال به کار به استثنای مواردی که طبق قانون داشتن تابعیت ارمنستان الزامی خواهد بود (بطور مثال: جهت اشتغال در مراجع دولتی و نهادهای خودگردان محلی داشتن تابعیت ارمنستان الزامی است) برخوردار می باشد.

3. حق آموزش
اشخاصی که در ارمنستان به عنوان پناهنده شناخته شده اند، در زمینه امور آموزشی از حقوق برابر با اتباع ارمنستان برخوردار هستند. آنان حق دارند کودک خود را که دارای سن شش سال تمام یا بیش از شش سال باشد در کلاس اول مدرسه عمومی دولتی ارمنستان ثبت نام کنند.

پناهنده آن مدرسه ای را که فرزندش می بایستی در آن به تحصیل بپردازد، خود انتخاب می نماید. فهرست مدارس عمومی دولتی در تارنمای رسمی وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان در دسترس می باشد. پناهنده در امر تحصیلات عالی (دانشگاه، انستیتو، آکادمی و غیره) نیز از حقوق برابر با شهروندان ارمنستان برخوردار می باشد.

4. حق تردد و انتخاب محل سکونت
پناهنده می تواند آزادانه در کل قلمرو ارمنستان تردد نماید و محل سکونت انتخاب کند. این حق وی است.

وی با مدارک مسافرتی کنوانسیون و معتبر خود و در صورت داشتن روادید (ویزا) ورود به کشور مورد نظر، می تواند به خارج از ارمنستان سفر نماید.

5. حق مالکیت
پناهنده در امر کسب اموال منقول و غیرمنقول و بقیه موارد مربوط به حق مالکیت، از همان حقوق شهروندان ارمنستان برخوردار است. وی فقط حق مالکیت زمین نمی تواند داشته باشد، زیرا طبق قوانین ملی، اتباع ارمنستان و اتباع خارجی که در ارمنستان وضعیت اقامت ویژه دارند، می توانند حق مالکیت زمین داشته باشند.

6. حقوق اجتماعی و بهداشتی
پناهنده همچون اتباع ارمنستان مجاز به استفاده خدمات اجتماعی از قبیل: دریافت کمک هزینه دولتی و کمک های نقدی، کمک هزینه های اختصاص یافته به عدم توانایی کاری موقت، تصادفات و امراض تخصصی، حقوق بازنشستگی و کمک هزینه بیکاری می باشد. طبق قانون دارای حق دریافت کمک و خدمات پزشکی رایگان بوده و افراد زیر 18 سال طبق قانون جمهوری ارمنستان و اساسنامه از امکان درمان بیمارستانی رایگان برخوردار می باشند.

7. حق دریافت تابعیت ارمنستان
اگر شخص پناهنده شناخته شده است و با قانون اساسی ارمنستان آشنایی دارد، در این صورت حق مراجعه جهت دریافت تابعیت ارمنستان را دارد (رجوع شود به https://www.mfa.am/hy/citizenship).

جهت دریافت تابعیت ارمنستان لازم است که به اداره گذرنامه و روادید پلیس جمهوری ارمنستان رجوع شود، فرم درخواست مربوطه را تکمیل و مدارک مورد نیاز ارائه گردد. آشنایی با قانون اساسی از طریق یک آزمون بررسی خواهد شد.

محدودیت برخی از حقوق
در طی انتخابات مجلس ملی جمهوری ارمنستان پناهنده از حق انتخاب برخوردار نمی باشد، نمی تواند به عضویت هر گونه حزب فعال در جمهوری ارمنستان در آید، در مراجع دولتی و نهادهای خود گردان محلی در سمتی انتخاب یا منصوب بشود، مدد کار اجتماعی باشد و فاقد حق مالکیت نسبت به زمین می باشد.

وظایف پناهنده

پناهنده در استفاده از حقوق و اختیارات خود می بایستی به منافع، حقوق و آزادی های قانونی شهروندان جمهوری ارمنستان و سایر افراد احترام بگذارد و نظم عمومی و امنیت جمهوری ارمنستان را رعایت نماید.

وی موظف است کلیه انواع مالیات ها، عوارض و سایر پرداخت های الزامی و مقرر در قانون را پرداخت نماید.